کارگران انبارهای فلاحت سایپا یدک
دستمزدهای معوقه، کاهش مزایا و طرح اخراج!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از ٣٠٠ نفر از کارگران انبارهای فلاحت سایپا یدک تا این لحظه هنوز مبلغ مربوط به ١۵ روز اضافه کاری اسفند ماه سال گذشته خود را علیرغم پیگیریهای مکرر و وعده های دروغ امروز و فردای کارفرما دریافت ننموده اند. همچنین بحران اقتصادى به وسيله اى براى تهاجم بيشتر سرمايه داران عليه کارگران تبديل شده است و به عناوين مختلف تلاش دارند که جيب کارگران را خالى کنند. از آغاز سال جديد برخی مزایای ناچیز کارگران را يا کاهش دادند و یا بصورت معوقه و نامعلوم هستند. از جمله: 

١- کارگران انبارهای فلاحت هر ماهه مبلغ ۵٠ هزار تومان کمک غیر نقدی بعنوان حق رستوران در یافت مینمودند که در حال حاضر مبالغ مربوط به دو ماه گذشته پرداخت نشده است.
٢- مبلغ ماهیانه حق ارزاق را که ١۵٠ هزار تومان بود را از آغاز سال جدید به ١٢٠ هزار تومان کاهش داده اند.
٣- مبالغ آکورد کارگران که ماهی ۴٠ هزار تومان است را از ٢ ماه پيش تاکنون پرداخت نکرده اند.

با وجود پی گیریهای مکرر و اعتراض کارگران٬ شهامی مدیر عامل انبارهای فلاحت و چهره منفور ضد کارگری٬ مرتبا بهانه "کسربودجه"٬ "نداريم که پرداخت کنيم"٬ و امروز و فردا را تحويل کارگران ميدهد و سياست سردواندن را دنبال ميکند. همچنین بنا به اخباری برنامه هایی برای اخراج و بیکارسازی کارگران در دست اجراست و در حال حاضر اسامی ١٠ نفر از کارگران از جانب عوامل کارفرما معرفی شده است. با توجه به شرایط فوق کارگران بشدت ناراضى و عصبانى اند و فضا در ميان آنان ملتهب است.

در انبارهای فلاحت سایپا یدک واقع در اسلام شهر تهران بیش از ٣٠٠ نفر کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه و با دستمزدهای فعلا ٢١٩ هزار تومانی مشغول به کارند. ساعت کار در این مراکز از ٧ صبح تا ۴ عصر و اضافه کاری اجباری  از ۴ تا ٧ شب و کاراجباری  در روزهای تعطیل نیز برقرار است. اکثر کارگران بدلیل جابجایی و حمل بارهای سنگین مبتلا به دیسک کمر٬ آرتروز و زانو درد مزمن هستند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢ مه ٢٠٠٩