سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه شوند !
عليه حضور جمهورى اسلامى در مالمو

سفارت رژيم اسلامى طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که  هيات "مامورين کنسولى" خود را در روزهاى 23 و 24 آپریل به مالمو اعزام میکند. قرار است تروريستهاى اسلامى در شهر مالمو در خانه مردم کاترینه لوند واقع در Celsiusgatan 31 جمع شوند .
بدنبال تلاش عوامل جمهورى اسلامى در روزهای  ١٧ و ١٨ مارس براى حضور علنی در گوتنبرگ اين اقدام دوم آنها در شهر مالمو است. در گوتنبرگ با  تلاش و عکس العمل ما و جريانات سياسى اپوزيسيون شکست خوردند. بايد همين نتيجه را در مالمو بگيرند. عليه تحرک جمهورى اسلامى و تلاش براى حضور علنى زير پوشش "خدمات کنسولى" واکنش نشان دهيد. شهر را حول مبارزه با جمهورى اسلامى قطبى کنيد. اجازه ندهيد در "خانه مردم" تروريستها و فاشيستها و ماموران حکومت آپارتايد اسلامى جمع شوند. اجازه ندهيد بساط جاسوسى عليه فعالين سياسى زير اين نام پهن شود .
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى، مردم آزاديخواه شهر مالمو را به آمادگى و حضور يکپارچه عليه تلاش جمهورى اسلامى براى حضور علنى دعوت ميکند. سياست ما جمع کردن بساط جمهورى اسلامى در خارج کشور است .

 

 


مرگ بر جمهورى اسلامى !
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى !
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد سوئد
21  آپریل  2009