"خدمات کنسولى نميخواهيم"!
سفارت جمهورى اسلامى بايد بسته شود!

ايرانيان آزاديخواه٬ مخالفين جمهورى اسلامى!
بنا به اطلاعيه سفارت رژيم اسلامى در استکهلم٬ در هماهنگى با وزارت خارجه سوئد٬ قرار است اولين هيات "مامورين کنسولى" را در روزهاى ١٧ و ١٨ مارس به شهر گوتنبرگ اعزام کنند تا به "ايرانيان عزيز" خدمات ارائه کنند! دراين اطلاعيه اعلام شده که قرار است اين هيئت ها را به شهرهاى مختلف سوئد اعزام کنند.

جمهورى اسلامى دور تازه اى از تحرک در خارج کشور را شروع کرده است و بايد با دور تازه اى از مبارزه انقلابى پس رانده شود. از تدارک مراسمهاى به اصطلاح نوروزى تا برنامه هاى شبه فرهنگى و اخيرا ارائه خدمات کنسولى و غيره٬ همه قرار است امکانات حضور علنى جمهورى اسلامى را در خارج کشور گسترش دهد. "خدمات کنسولى"٬ تنها پوشش فعاليت اساسى تر سفارت رژيم اسلامى يعنى سازماندهى جاسوسى عليه مخالفين و گسترش تلاشهاى تروريستى است.

ايرانيان آزاديخواه نه فقط "خدمات کنسولى" نميخواهند٬ بلکه خواهان بسته شدن سفارت رژيم جمهورى اسلامى بعنوان مرکز فساد و ترور و جاسوسى هستند. مخالفين جمهورى اسلامى حتما به استقبال اين هيئت چاقوکشان که عنوان "کارشناسان امور کنسولی" را برخود نهاده اند٬ خواهند رفت. سياست ما جمع کردن بساط جمهورى اسلامى در خارج کشور است. ما همه مردم آزاديخواه و مخالفين جمهورى اسلامى را دعوت ميکنيم که روز ١٧ مارس در محل اعلام شده اين هيئت حضور بهم رسانند.  

اطلاعيه سفارت جمهورى اسلامى نشانی محل را Folkets hus Backa اعلام کرده است. بسرعت آماده شويد و بساطشان را جمع کنيم.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات گوتنبرگ
١۴ مارس ٢٠٠٩