اخاذی از پناهجویان
و سوء استفاده از نام حزب را شدیدا محکوم میکنیم!

مطلع شده ایم که تعدادی باند کلاش با سوءاستفاده از اعتبار و خوش نامی حزب از برخی پناهجویان برای حل معضل پناهندگی شان اخاذی کرده اند. این باندها در قبال دریافت پول به پناهجویان می گویند که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای دریافت تائیدیه مراجعه کنند. آنها قلمداد می کنند که در ارتباط با حزب فعالیت می کنند.
 
بعلاوه، اخیرا شکایتی از یک پناهجو به حزب رسیده مبنی بر اینکه یکی از اعضای حزب اقدام به اخاذی از پناهجویان کرده است. فرد شاکی مدعی است که این فرد با دریافت پول از پناهجویان به آنها قول تامین تائیدیه از جانب حزب می دهد. همچنین علاوه بر دریافت پول بابت تائیدیه، باسم کمک مالی به حزب نیز از آنها مبالغ دیگری اخذ می کند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری با دریافت این شکایت تحقیق در مورد این مساله و چند و چون آن را سریعا در دستور گذاشته است. حزب در اسرع وقت نتایج تحقیقات را باطلاع عموم خواهد رسانید. حزب اتحاد کمونیسم کارگری اخاذی از پناهجویان و سوء استفاده از حرمت و اعتبار حزب را عمیقا محکوم میکند. این اقدام نه تنها شنیع و ضد انسانی است، بلکه طبق هر نوع اصول و قوانین متمدن جرم محسوب می شود. حزب اعلام میکند که قاطعانه این مساله را پیگیری خواهد کرد و تلاش خود را برای احقاق حقوق پایمال شده پناهجویانی که تحت نام حزب مورد کلاشی و اخاذی قرار گرفته اند، بکار خواهد بست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در پیگیری سنت انسانی کمونیستی کارگری منصور حکمت از زمان تاسیس در یک مبارزه سیاسی - اجتماعی برای برسمیت شناسی حق پناهجویان در کشورهایی که به آن پناهنده می شوند، در تغییر فضای سیاسی - اجتماعی بنفع حقوق پناهجویان، مبارزه علیه راسیسم و کمک به پناهجویان درگیر بوده است و بهمین منظور دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب را سازمان داده است. تلاش حزب برای سازماندهی مبارزه پناهجویان برای حقوق حقه شان بعنوان شهروندان آزاد، برابر و برخوردار از تمامی حقوق شهروندی یک مبارزه سیاسی، کمونیستی و انسانگرایانه است. لازم به تاکید است که سیاست حزب در قبال اين تلاشهاى انسانى دريافت پول از پناهجويان نيست.

روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٠ آوریل  ۲۰١۲