واگن سازی اراک!
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

بنا به گزارش دريافتى٬ دستمزدهای پرداخت نشده کارگران کارخانه واگن سازی اراک 7 ماهه شد. بیش از 3000 نفر از کارگران این کارخانه از آبان ماه سال گذشته تاکنون علیرغم اعتراضات و پیگیریهای مکرر موفق به دریافت دستمزدهایشان نشده اند.

عوامل کارفرما با وعده های دروغ امروز و فردا و عمدتا با تهدید کارگران به اخراج و سرکوب اوضاع را نگه داشته اند. در چند ماه پیش به دنبال اعتراضات کارگران به هر کارگر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به طور على الحساب پرداخت نمودند. اما فضای کارخانه همچنان بسیار شکننده و ملتهب است. کارگران و خانواده هایشان برای تامین مسکن و غذا و ابتدایی ترین نیازهای زندگی سرگردان و بلاتکلیف مانده اند، اما هیچ خبری از پرداخت و یا افزایش دستمزدها نیست.

کارخانه واگن سازی اراک با بیش از 3000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی - البته اگر دستمزدی بپردازند - در دو شیفت 8 ساعته کاری سازنده انواع واگنهای قطار و مترو و لوازم جانبی در این زمینه است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ خرداد ٨٩ – ٢۶ مه ٢٠١٠