تظاهرات روز جهانی کارگر در انگلستان

Date : Sun, 1 May 2011
Time to from : 12:00
Location : Clerkenwell Green, London EC1
Assemble 12 noon Clerkenwell Green, London EC1
 Marching to a public rally in Trafalgar Square
Travel Nearest Tube : Farringdon

اول ماه مه ٢٠١١ يکبار ديگر روز اعلام بى اعتبارى نظام سرمايه دارى و روز اعتراض طبقه کارگر به نظام بردگى مزدى در سراسر جهان است. کارگران در اين اوضاع بايد در مقابل راه حلهاى طبقات حاکم و اپوزيسيون بورژوائى٬ راه حل کارگرى و رهائيبخش خود را قرار دهند. در اول مه اعلام کنيم: نظام سرمایه داری و حکومت هايش بايد گورشان را گم کنند! قاطعانه اعلام کنيم ما کارگران که هر روز چرخهاى اين دنيا را بحرکت در مى آوريم٬ خود ميتوانيم آنرا اداره کنيم! ما کارگران میتوانیم جامعه اى بسازيم که هر کس به اعتبار انسان بودن از کليه مواهب زندگی اجتماعى که حاصل کار و تلاش جمعى ماست بهره مند شود و به اندازه توانش در رفع نیازمندیهای همگان بکوشد. جامعه ای فارغ از استثمار٬ طبقات و تفاوتهاى طبقاتی٬ جامعه ای عاری از هر گونه تبعيض و نابرابری. یک جامعه آزاد کمونیستی!  
در اول مه امسال همراه با اعتراضات و خيزشهاى توده اى در گوشه و کنار جهان٬ بايد بيش از هر زمان بر اتحاد انترناسيوناليستى و بر اهداف و منافع واحد و جهانى طبقه کارگر تاکيد کرد. بايد با قاطعيت از تلاش طبقه کارگر در همه جاى جهان عليه فقر و اختناق و براى آزادى و برابرى و رفاه دفاع کرد. بايد صداى کارگران مصر و ايران و فرانسه و يونان و کره و ترکيه و همه جا با سرود انترناسيونال درهم آميزد و نداى رهائى بشريت سر دهد. اول مه سنت جنبش بين المللى کمونيستى طبقه کارگر است. اول مه روز صاحبان واقعى اين دنيا است. اول را گرامى ميداريم چون کارگر و جنبش سوسياليستى اش تکیه گاه انسانى جامعه امروز است. بدون اعتراض کارگرى و بدون انتقاد کمونيستى کارگرى٬ سرمايه دارى يک بربريت تمام عيار را در مقابل بشريت ميگذارد.
هر ساله در انگلستان ، به دعوت کمیته برگزار کننده مراسم اول مه ، متشکل از کنگره سراسری اتحادیه های کارگری و دیگر نهادهای چپ و کمونیست ، تظاهرات ده ها هزارنفری در روز جهانی کارگر در لندن برگزار میشود. امسال نیز ، یکشنبه برابر با اول ماه مه 2011 ، فراخوان به تجمع و راهپیمائی روز جهانی کارگر داده شده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات انگلستان ، همگان را فرا میخواند تا در این تجمع و راهپیمائی شرکت کنند.

زنده باد انقلاب کارگرى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى– تشکیلات انگلستان
بیست و سوم آوریل 2011
کسب اطلاعات بیشتر:
سیروان قادری
07596891301
sirvan_qaderi@yahoo.com