ایران خودرو - سایپا یدک؛
طرح گسترده اخراج کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ پیشنهاد اخراج ۵٠٠٠ نفر از کارگران مجموعه صنعتى ایران خودرو از یک ماه پیش توسط نجم الدین مدیر جدید ایران خودرو بطور محرمانه به مدیران ارشد مراکز و قسمتهای مختلف جهت زمینه سازی برای اخراج کارگران ابلاغ شده است. ظاهرا تصمیم دارند این تعدیل و اخراج گسترده از میان کارگران شرکتهای پیمانکاری و همچنین کارگران معترض و ناراضی باشد.

علاوه بر طرح گسترده اخراج در ایران خودرو٬ اخیرا به دستور مهرداد بذر پاش مدیر شرکت سایپا و از نزدیکان احمدی نژاد تیر خلاص زن٬ دستوری برای شناسایی و اخراج ۶٠٠ نفر از میان کارگران ٨ تعمیرگاه مرکزی سایپا یدک در سطح تهران صادر شده است. ظاهرا ملاک شناسایی و اخراج شامل کارگران معترض و ناراضی و به قول خودشان "کارگرانیست که کارآیی کافی برایشان ندارند"!

اخراج دسته جمعى کارگران در مراکز مختلف صنعتى از جانب سرمایه داران امر جدیدی نیست و ظاهرا قطار بى ترمز بيکارى انفجارى در سرمايه دارى ورشکسته اسلامى سر ايستادن ندارد. بويژه به دنبال بحران عمیق جهانى سرمايه دارى و تاثيرات فورى آن بر صنايع فولاد و خودرو سازى٬ طرح بيکار سازى و تشديد استثمار يک امر ثابت سرمايه داران است. اخراج ۵۶٠٠ کارگر در دو شرکت بزرگ خودروسازى ایران خودرو و سایپا٬ با احتساب خانواده ۴ و ۵ نفره٬ يعنى ساقط کردن بيش از بيست و چند هزار نفر انسان محروم از زندگى بخور و نمير. در دوره اخير بيش از هر زمان حتى از پرداخت دستمزدهای کارگران هم امتناع ميکنند و گرفتن دستمزد کار انجام شده براى کارگران به يک جنگ روزمره تبديل شده است.

کارگران ايران خودور و سايپا در مقابل طرح گسترده اخراج راهى جز مقابله متشکل ندارند. باند بذر پاش - نجم الدين و هر باند ديگر سرمايه داران توهمى ندارند که بايد کارگران را به خاک سياه بنشانند تا سودهاى کلان و دزديهايشان را تامين کنند. بيکارى و تعديل نيروى کار همواره يعنى فربه کردن ارتش بيکارى و گرسنگى دادن بخش بيشترى از طبقه ما٬ کاهش دستمزدهاى واقعى٬ بالا بردن شدت کار بخش شاغل و تشديد شرايط پادگانى محيط کار. اخراج بايد ممنوع باشد. اگر کار نيست بايد بيمه بيکارى مکفى بپردازند. اگر تنها راه سرمايه داران و دولتشان پرت کردن کارگران به قعر گرسنگى و فقر است٬ کارگران نيز بايد در مقابله با بيکارى متحدانه کار را بخوابانند. مقابله با بيکارسازى امر کارگرانى نيست که روزهاى آينده اجازه ورود به شرکت را ندارند٬ بلکه امر کل کارگران اين مراکز و در سطح وسيع ترى امر کل طبقه ماست. متحد شويم و سياست ضد کارگرى طرح اخراج گسترده را به شکست بکشانيم.مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٧ مه ٢٠٠٩