سایپا پرس
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ ۶٠٠ نفر کارگران شرکت سایپا پرس تا روز پنجم فروردین ماه هنوز موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ ناچیز اضافه کاری مربوط به فروردین ماه خود نشده اند. قبلتر هر ماه دستمزد این کارگران حداقل به موقع پرداخت میشد. فشارهای روز افزون مالی و فقر مزمن٬ چرخاندن همان زندگی بخور و نمير را براى کارگران و خانواده های محرومشان غير ممکن کرده است. به دنبال اعتراض و پیگیریهای کارگران معترض٬ عوامل کارفرما وعده امروز و فردا می دهند اما از واريز کردن حقوق کارگران هنوز خبری نیست!

لازم به یاد آوریست که دستمزدهای فروردین ماه  کارگران شرکت مالی بل٬ که از زیر مجموعه های شر کت سایپا در زمینه تولید قطعات ریخته گریست٬ نيز تاکنون پرداخت نشده است. دراين شرکت نيز عوامل کارفرما در مقابل اعتراض و پیگیری کارگران برای نقد کردن دستمزد هایشان وعده های پوچ و پا در هوا ميدهند و با امروز و فردا کردن کارگران را سر ميدوانند.

سایپا پرس در جاده مخصوص کرج واقع است و از مجموعه های پرسی مهم شر کت سایپا است. دراين شرکت بیش از ۶٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا و یک طرفه٬ با دستمزدهای هنوز ٢١٩ هزار تومانی٬ با شیفتهای فشرده کاری سنگین و پر خطر براى سرمايه داران سود توليد ميکنند.

پرداخت نکردن دستمزد کارگران توسط کارفرمايان يک گروکشى قلدرمنشانه و سياستى آگاهانه براى تحميل فقر گسترده تر به طبقه کارگر است. تحميل گرسنگى و فقر و شمشير اخراج و بيکارى ابزار به زانو درآوردن طبقه کارگر توسط سرمايه داران و سياستى براى تشديد استثمار است. اين سياست جنايتکارانه تنها در مورد کارگران و مزدبگيران صدق ميکند و مشمول نهادها و دولت سرمايه دارى نميشود. کارگر اگر کرايه منزل و رسيد آب و برق و گاز و غيره را پرداخت نکند٬ نه فقط زندگى اش را توى کوچه ميريزند بلکه سر و کله قلدرهاى انتظامى و ماموران سرمايه سبز ميشود و سر و کار فرد با دولت و قانون و دادگاه است. اما سرمايه داران در مورد پرداخت حقوق کارگران از قانون جنگل تبعيت ميکنند و وحوش سرکوبگر و دولت و قانون تماما پشت آنهاست. کارگران نيز راهى و سلاحى جز توقف توليد و اعتصابات قدرتمند براى نقد کردن حقوق شان ندارند. کارگران بايد رسما اعلام کنند که چون حقوق دريافت نکرده اند قادر به پرداخت هزينه هاى جارى نيستند و طرف حساب نهادها و شرکت مسکن و صاحبخانه کارفرماها و دولت شان است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢٧ آوريل ٢٠٠٩