صدور فتوای فسیلان اسلامی، استیصال رژیم اسلامی

آزادی بی قید و شرط بیان و نقد یک حق مسلم انسانی

فسیل های از گور برخاسته رژیم اسلامی فتوای جدیدی برای قتل صادر کرده اند. این بار قرعه بنام یک هنرمند جوان بنام شاهین نجفی افتاده است. ترانه شاهین نجفی نمونه ای از جنبشی است که علیه مذهب و خرافات در جامعه ایران شکل گرفته است. تحت سه دهه حکومت سیاه و خونین اسلامی، که با توسل به ارعاب و کشتار کوشیده است جامعه را به عصر بدویت ببرد و جهل و خرافه را بر اذهان مردم حاکم کند؛ نظامی که با کشیدن حجاب سیاه اختناق بر کل جامعه، کوشیده است آپارتاید جنسی را در جامعه حاکم و قیود کثیف مذهبی را بر دست و پای مردم زنجیر کند؛ ما شاهد شکل گیری و عروج یک جنبش روشنگری ضد مذهبی و مذهب زدایی هستیم. این جنبش در پیوند نزدیک با جنبش وسیع آزادی زن، سکولاریسم و خلاصی فرهنگی نسل جوان در مقابل رژیم سیاه اسلامی صف آرایی میکند. نه این فتوا و نه صدها فتوای دیگر قادر نیست در مقابل رشد و عروج جنبش روشنگری ضد مذهب سد و مانع برافرازد. مرگ این نظام سیاه فرا رسیده است. مردم از آن منزجرند و دارند آنرا دفع می کنند.

فتوا های این فسیل های از گور برخاسته بیانگر ماهیت اسلام این دین تاریکی و عزا، جهل و خرافه و بربریت انسان است. باید این رژیم را به زیر کشید و ریشه های جهل و خرافه و عقب ماندگی را خشکاند. این فتواها دیگر قادر نیستند این نظام را از سایه مرگی که بر پیکره اش سنگینی می کند، نجات دهند. باید با این نظام و کل دم و دستگاه اختناق و سرکوب آن با تمام قوا مبارزه کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری صدور فتوا علیه آزادی بیان، ابراز وجود، عقیده و نقد را که از ابتدایی ترین حقوق هر انسان است، را شدیدا محکوم می کند. حزب برای آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده، نقد و تشکل می کوشد. حزب خواهان ایجاد جامعه ای است که در آن شهروندان در انتخاب مذهب یا بی مذهبی کاملا آزادند؛ جامعه ای که برای روشنگری در عین حال نیازمند یک مبارزه روشنگرانه قاطع و پیگیر علیه مذهب و هر نوع جهل و خرافه است؛ ما برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری یک نظام سیاسی سکولار که آزادی، برابری و رفاه همه شهروندان را تامین و تضمین می کند، یعنی یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه می کنیم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
12 مه 2012