ایران خودرو؛
اخراجهای پایان سال٬ عيدى پرداخت نشده کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ در ايران خودرو با فرا رسيدن پايان سال مقدمات اخراج کارگران شروع شده است. اين روالى است که سرمايه داران در بخشهاى مختلف کمابيش به پيش ميبرند. امسال نيز از یکماه پیش زمزمه هائی مبنی بر احتمال اخراج تعدادى از کارگران در پایان سال در بین کارگران دهان به دهان ميشد.

در چند روز اخیر توسط دادفر مدیر کل ایتکو پرس و بلوری مدیر تولید لیست ٧۵ نفره ای از کارگران قراردادی سایت یک ایتکو پرس براى اخراج تعیين شده است. اخراج این کارگران حداکثر تا دو هفته آینده قطعی است. تا این لحظه اسامی کارگران اخراجی اعلام نشده است. با جدى شدن خبر اخراج و نامعلوم بودن ليست٬ فضای نگرانی از اخراج و بیکاری در این روزهای پایانی سال بر زندگی کارگران و خانواده های محروم شان سایه افکنده است.  

عیدی پایان سال کارگران چه شد؟

بیش از ١٧٠٠ نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکو پرس و همچنین بیش از ۴۵٠٠ نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو تا این لحظه موفق به دریافت مبالغ ناچیز عیدی پایان سال خود نشده اند. یکی از مسئولین مالی ایران خودرو به کارگران معترض گفته است: زمان پرداخت عیدی های شما معلوم نیست٬ فعلا پول نداریم!

بعلت اخراجها، تعویق در پرداخت دستمزدها٬ و عدم پرداخت عیدی کارگران دراين دو مرکز فضا ملتهب است. کارگران بخشا اعتراض خود را با کم کاری بروز ميدهند.

کارگران ايران خودرو!
شما ميدانيد که اين مزدوران رسما دروغ ميگويند. "پول نداريم" حرف مفت است. کارگران ميپرسند چطور پول داريد از دسترنج ما سهميه دفتر خامنه اى و انواع اوباش را بدهيد و حسابهاى بانکى تان را تلنبار کنيد اما پول نداريد حقوق و عيدى و مزاياى ما را بدهيد؟ تجارب اعتراضات متحد اخير شما نشان ميدهد که ميتوان با اعتراض جمعى حقوقها را نقد کرد و سرمايه داران انگل و مديران مزدورشان را عقب نشاند. براى آنها نفس موجوديت کارگر و خانواده اش اهميتى ندارد تا چه رسد به عيدى و تعطيلات پايان سال و ايمنى محيط کار و غيره. چماق اخراجهاى آخر سال تنها يک سيستم تصفيه ساليانه نيست بلکه شمشيرى است که بالاى سر کارگر براى ساکت شدن نگه ميدارند. دسته جمعى براى نقد کردن حقوقها٬ مزايا و عيدى٬ و عيله اخراج و بيکارى اعتراض کنيد. اخراج بايد ممنوع باشد. تعرض مزدوران سرمايه را تنها ميتوان با تعرض متقابل و سنجيده و متحد پاسخ داد.

خواستهاى اعتصاب بزرگ کارگران ايران خودور به قوت خودش باقى است. بايد بر خواستهاى پايه اى مبنى بر افزايش دستمزدها٬ لغو کار قراردادى و استخدام همه کارگران توسط خود شرکت٬ ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى٬ لغو شرايط پادگانى محيط کار٬ بالا بردن آکورد٬ پرداخت يکجا و سر وقت دستمزدها٬ بالا بردن ايمنى محيط کار٬ لغو اضافه کارى اجبارى و پرداخت حقوق دو برابر در ساعات اضافه کارى و غيره تاکيد کرد. اعتراض دسته جمعى و بلند کردن صداها در بخشهاى مختلف ايران خودرو عليه شرايط برده وار کار و اتکا به مجمع عمومى کارگرى تنها راه پيشروى است.

حزب از اعتراضات برحق کارگران ايران خودرو و ديگر بخشهاى طبقه کارگر عليه حکومت اسلامى سرمايه قويا دفاع ميکند. سال ٨٨ را بايد به سال عروج راه حل کارگرى براى آزادى جامعه از چنگال خونين حکومت سرمايه دارى تبديل کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ مارچ ٢٠٠٩ – ١٧ اسفند ١٣٨٧