ایران خودرو٬
طرح اخراج و بیکار سازی کارگران مهر کام پارس!

بنا به خبر دريافتى در چند روز گذشته در شرکت مهر کام پارس٬ عوامل کارفرما به به کارگران اعلام کرده اند که يکى از شیفتهای کاری شرکت مهر کام پارس ایران خودرو تعطيل و حذف ميشود. اين طرح از جانب زرکش مدیر شرکت و همدستان نزدیکش در دست بررسی و اجراست.

در حال حاضر کارگران مهر کام پارس در 3 شیفت کاری از 7 صبح تا 3 بعدازظهر، از 3 بعدازظهر تا 11 شب٬ و از 11 شب تا 7 صبح مشغول به کارند. کارگران ميگويند که حذف یکی از شیفتهای کاری موجب اخراج و بیکاری صدها نفر از کارگران و در عین حال تحمیل شدت کار بیشتر برای کارگران دو شیفت باقی مانده خواهد شد. بر طبق خبرهائی که در بین کارگران دهان به دهان می چرخد٬ از هم اکنون اسامی تعدادی از کارگران نیز برای اخراج تعيین شده است. در حال حاضر شمشير بيکارى و گرسنگى روى سر صدها نفر از کارگران این مرکز قرار دارد.

شرکت مهر کام پارس از زیر مجموعه های مهم ایران خودرو در زمینه تولید انواع سپر و داشبرد خودرو واقع در جاده مخصوص کرج است. در این مرکز حدود 5000 کارگر قراردادی سفید امضا و یک طرفه٬ که هنوز پایه دستمزد هایشان 219 هزار تومانی محاسبه می شود٬ مشغول به کارند. در این میان تعداد زیادی کارگران روز مزد که با سابقه کار طولانى نیز دیده می شوند که در شرایط کاری به مراتب بدتری مشغول به کارند.

اخراجها در شروع سال در بخشهاى مختلف ايران خودرو شروع شده و صدها کارگر در معرض بيکارى هستند. اين موضوع ويژه ايران خودرو نيست و در مراکز کارگرى مختلف اين اخراجها ادامه دارد و قراردادها تمديد نميشود. در عسلويه برخى فازها با نصف ظرفيت کار ميکنند و اخراج کارگران شروع شده است. در آذربايجان صدها کارگر اخراج شدند. هزاران کارگر لوله سازى اهواز دسته جمعى اخراج شدند. اين وضعيت همه جا کمابيش ادامه دارد. در مقابل اين موج بيکارى که اساسا تاثير بحران اقتصادى و تشديد وخامت اقتصادى حکومت اسلامى است٬ اين کارگران هستند که قربانى ميشوند. سياست کار يا بيمه بيکارى٬ اعتراض دسته جمعى عليه اخراج و دفاع از امنيت شغلى٬ و اعمال سياست کنترل کارگرى پاسخ کارگران بايد باشد. 

 

مرگر بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ فروردين ١٣٨٨ – ١٩ آوريل ٢٠٠٩