اجتماع کارگران عسلويه در اعتراض به اخراج

بنا به خبر دريافتى امروز پنجشنبه ٣ ديماه ٨٨ ٬ کارگران فازهاى شش و هفت و هشت عسلويه در اعتراض به اخراج ٢۵٠ نفر از همکاران دست از کار کشيدند و و در محوطه شرکت اجتماع کردند. کارگران پلاکاردى در دست داشتند که در آن خواهان حمايت ديگر بخشهاى کارگران عسلويه از جمله کارگران رسمى از اعتراض خود بودند.

اعتراض مرتبا گسترده ميشد و حراست پالايشگاه که به وحشت افتاده بود به نيروى انتظامى خبر داد و بلافاصله نيروى انتظامى وارد عمل شد. در جريان اين تجمع که بشدت کارفرمايان و مزدوران سرمايه به هراس افتاده بودند٬ دو نفر از کارگران معترض توسط نيروى انتظامى دستگير شدند و به کارگران معترض وعده دادند که کارگران اخراجى در شرکت جديد زيبا استخدام ميشوند اما ابتدا بايد يک امتحان فنى بدهند!

لازم به ذکر است سرنوشت تعداد تعداد زيادى از کارگران اين سه فاز نامشخص است. چون با اتمام پروژه اين فازها و شروع به توليد به نيروى کار کمترى نياز دارند. کارگران اخراجى حداقل پنج سال است که دراين فازها مشغول بکار هستند. سياست اخراج کارگران در عسلويه مانند ديگر شرکتهاى بزرگ از طريق شرکتهاى انگل پيمانکارى صورت گرفته که دلال و واسطه تامين کننده نيروى کار با شرايط بسيار ارزان براى سرمايه داران و باجگيريهاى و دزدى از جيب کارگران هستند. کارگران امروز بدنبال اعتراضشان متفرق شدند اما فضاى اعتراضى در عسلويه موج ميزند. نارضايتى کارگران از شرايط کار٬ دستمزدها٬ محيط جهنمى و اردوگاهى زندگى با کمترين امکانات٬ و جنگ اعصابهاى ناشى از برطرف کردن حداقل ها مانند دستشوئى و دوش و غيره هر روز بيشتر ميشود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به اعتراض متشکل کارگران فازهاى عسلويه در دفاع از کار و امنيت شغلى همکارانشان درود ميفرستد و کارگران عسلويه را به حمايت از همديگر و اتحاد و همبستگى بيشتر دعوت ميکند. کارگران دستگير شده بايد فورا آزاد شوند. جاسوسان و حراستى ها بايد از محيط کار بيرون بروند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٣ ديماه ١٣٨٨ – ٢۴ دسامبر ٢٠٠٩