زنده باد اول ماه مه، روز جهانی كارگر
به تظاهراتهای اول ماه مه در تورنتو  و اتاوا
بپیوندید!

اول ماه مه روز جهانی كارگر دنیا شاهد قدرت نمایی و همبستگی بین المللی طبقه كارگر است. اول ماه مه امسال در شرایطی برگزار میشود كه نشانی از تخفیف بحران سرمایه داری جهانی نیست و تعرض به سطح زندگی و معیشت كارگران چندی است كه بطور گسترده آغاز شده است. در مقابل، كارگران در مقیاس جهانی از اروپا تا شمال افریقا و آسیای جنوب شرقی مبارزات قدرتمندی را علیه سرمایه داران و دولتهای حامی آنان شروع كرده اند. در اول ماه مه امسال كارگران با صلابت میتوانند و باید ضمن اعلام بی اعتباری كامل سرمایه داری، پرچم سوسیالیسم و همبستگی جهانی را برافرازند. 
در كانادا در اول ماه مه امسال در كنار تظاهراتهای متداول نیروهای چپ و كارگری در تورنتو و چندین شهر بزرگ و صنعتی، اتحادیه كارگران فلزكار اجتماع بزرگی را در حمایت از كارگران فلزكار شهرهمیلتون ، یونایتد استیل وركر USW ، لوكال ۱٠٠۵كه از نوامبر ۲٠۱٠ لاك آوت شده اند، فراخوانده است. در این روز كارگران از چندین شهر؛ هملتون، تورنتو، سنت كاترین، اتاوا و شهرهای نزدیك در مقابل مجلس فدرال در اتاوا اجتماع خواهند كرد تا ضمن اعتراض به كارتل "امریكا فلز" كه نه تنها درصدد است حقوق بازنشستگی بیش از ٩٠٠٠ كارگر را قطع كند بلكه در مقابل اعتراض پیگیر و گسترده، كارخانه استیل كو Stelco را بروی كارگران بسته است، به افشای دولت كانادا بخاطر قوانین حمایتی بیدریغش از سرمایه گذاریهای خارجی بپردازند. سازماندهندگان تظاهرات اول ماه مه این را روز بازپس گیری "روز كارگر" خوانده اند.
برای تقویت جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر برای تقویت انقلاب اجتماعی، برای خلاصی از بربریت سرمایه داری و فقر و فلاكت و بیحقوقی در این روز باید بطور گسترده به صف اجتماعات و اعتراضات كارگران پیوست. باید از كارگران فلز كار همیلتون بیدریغ حمایت كرد. باید از مبارزه كارگران برای حقوق و مزیای بیشتر و شرایط كار بهتر حمایت كرد. در این روز باید به راهپیمایی سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و مهاجرین و گروههای علیه فقردر تورنتو پیوست و مبارزات آنان را تقویت كرد. برای زنده كردن اول ماه مه و برسمیت شناسی این روز بعنوان روز كارگر در كانادا باید با شور شعف به اجتماعات این روز پیوست.
در اجتماع بزرگ كارگران در مقابل پارلمان كانادا و تظاهرات نیروهای چپ، علیه فقر و حامیان پناهنده و مهاجر در تورنتو در اول ماه باید پرچم سوسیالیسم، پرچم انقلاب كارگری، پرچم ماركس  و پرچم "زنده باد اول ماه مه " را به اهتزاز درآورد و همبستگی جهانی كارگران را هر چه بیشتر تحكیم كرد. در این روز میتوان حمایت و همبستگی كارگران در كانادا را هر چه بیشتر به مبارزه و جدال كارگران در ایران با جمهوری فقر و سركوب اسلامی جلب كرد. در این روز میتوان هر چه بیشتر رژیم سركوب و جنایت جمهوری اسلامی را افشا كرد و مبارزه آزادیخوهانه و برابری طلبانه كارگران و مردم در ایران را تقویت كرد.
تظاهرات در تورنتو:
 زمان:  یكشنبه اول ماه مه ۲٠۱۱، ساعت ۱ بعد از ظهر
مكان: Queen St West and Jamesons St (Parkdale
تظاهرات در اتاوا:
زمان: یكشنبه اول ماه مه ۲٠۱۱، ساعت ۱ بعد از ظهر
مكان: مقابل پارلمان فدارال
برای ایاب و ذهاب از تورنتو به اتاوا میتوانید با شماره تلفن ۴۱۶۷۲۷٨۵٨۳ تماس بگیرید.

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد همبستگی بین المللی كارگران!
نابود باد سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
تشكیلات خارج كشور حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ واحد كانادا
۲۲ آوریل ۲٠۱۱