٨ مارس روز جهانی زن
روز پیوستن جنبش رهایی زن به صف مقدم جنبش ضد فقر و جنبش آزادیخواهی  جهانی است!

امسال روز جهانی زن در فضایی برگزار میشود كه میلیونها كارگر و ستم كش در دنیا اساس سرمایه داری و حكومتهای پارلمانی و دیكتاتوریهای عریان حافظ این نظام را به جدالهای مهیب كشانده اند. از یونان تا اسپانیا، از مصر تا لیبی خیزشهای توده ای كماكان در جریان است و تا همین جا ضربات محمكی به بنیادهای نظام عمیقا بحران زده سرمایه داری وارد كرده است. جنبش رهایی زن در متن این فرصت تاریخی میتواند و باید با قرار گرفتن در صف اول جنبش ضد فقر و جنبش آزادیخواهی نقش تعیین كننده ای را بازی كند. ٨ مارس روز جهانی زن امسال بر بستر این فرصت تاریخی میتواند سمبل همسبتگی بین المللی، سمبل میلتانیسم و سمبل ترقی خواهی بدل شود.
در این روز همچون بخشی از جنبش رهایی زنان در ایران باید به صف اعتراضات و اجتماعات روز جهانی زن در اقصی نقاط دنیا پیوست تا از یكطرف همبستگی جهانی جنبش زنان برای آزادی و برابری، جنبش جهانی برای رفاه و آزادی را تقویت كرد و از طرف دیگر تعرض به جمهوری ضد زن اسلامی در ایران را تقویت و تداوم بخشید.
در این روز یكبار دیگر در صفی متحد و باشكوه باید اعلام كرد بشریت به هیچ چیز كمتر از رفاه و آزادی، برابری زنان، كوتاه شدن دست مذهب از جامعه رضایت نمیدهد.

به اجتماع و راهپیمای روز جهانی زن در تورنتو بپیوندیم و صدای آزادیخواهی زنان  و مردان در ایران را به گوش همه آزادیخواهان جهان برسانیم.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن!
زنده باد آزادی و برابری!
زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد جمهوری اسلامی!

 

 زمان: شنبه ۱۲ مارس ۲٠۱۱ ساعت ۱۱ صبح
مكان: ۲۵۲ بلور استریت غربی (St. George Subway Station )

حزب اتحاد كمونیسم كارگری تشكیلات – كانادا
۵ مارس ۲٠۱۱