اخبارى از کارخانجات
گونى بافى سما٬ فرش نخشين٬ و نساجى کردستانامروز يکشنبه ١٣ مرداد ماه٬ کارگران شيفت صبح گونى بافى سما٬ به محض اينکه سرويسها کارگران را به کارخانه رساند٬ دسته جمعى در قسمت ادارى کارخانه دست به تجمع و اعتراض زدند. دليل اين اعتراض٬ که مدت يکساعت در همين قسمت طول کشيد٬ خواست پرداخت حقوق هاى معوقه بود که در حال حاضر مدت دو ماه و يک روز است که کارفرما حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. بدنبال اين اعتراض کارفرما در ميان کارگران حاضر شد و قول داد که فردا دوشنبه يکماه حقوق عقب افتاده را به کارگران پرداخت کند.

لازم به ذکر است که اين کارخانه فعلا هيچ گونه توليدى ندارد و نزديک يکماه است که دستگاهها کلا خاموش هستند. کارگران در محل کار مشغول کارهاى باقى مانده مانند پرس و بسته بندى هستند. همچنين پس از اتمام قرارداد اين کارگران که تا اواسط شهريور ميباشد٬ بنا به بحثهائى که مسئولين ادارى اين کارخانه مطرح کردند٬ تعداد زيادى از اين کارگران اخراج خواهند شد.

اقدام امروز کارگران گونى بافى سما نشان داد اگر کارگران متحد عمل کنند ميتوانند در مقابل سياستهاى ضد کارگرى کارفرما سدى ايجاد کنند. کارفرماى اين کارخانه از عدم اتحاد کافى کارگران سو استفاده ميکند و اين وضعيت فقط به ضرر کارگران است. کارگران اين کارخانه بايد از حقوق و کار و زندگى خود و خانواده شان دفاع کنند. اين مستلزم ايجاد اتحادى عميق تر در ميان کارگران است. در فقدان اين اتحاد٬ کارفرما ميتواند هر مانورى بدهد و نهايتا کارخانه را تعطيل و يا نيروى کار را به شکل حداکثرى تعديل نمايد. معنى اين امر شرايط سخت تر کار و استثمار شديدتر کارگران است. کارگران گونى بافى سما نبايد اجازه دهند کافرما هر رفتارى را با آنها بکند.

آخرين خبر از وضعيت کارگران اخراجى فرش نخشين

قبلا به اطلاع رسانديم که در تاريخ ٣٠ تيرماه٬ کارفرماى کارخانه نخ شين ٢٢ نفر از کارگران را اخراج کرد. بدنبال اعتراض و جلسه و جر و بحث زياد کارگران با کارفرما٬ قرار شده که کارفرما فعلا اين کارگران را اخراج نکند و فقط به مدت ١٠ ماه به اداره کار بدهد و بعد از ١٠ ماه آنها دوباره به سر کار بازگردند. همچنين طى مذاکراتى که کارگران با کارفرما داشتند٬ کارگران فشار آوردند که بايد کارفرما طى اين مدت به آنها عيدى که مبلغ ۵٠٠٠٠٠ تومان ميباشد را پرداخت کند. همچنين حق عائله مندى را که مبلغ آن ۵٠٠٠٠ تومان است به اين کارگران بدهد.

کارگران فرش نخشين قبلا وعده هاى کارفرما را شنيده و ديده اند. کارفرماها وقتى که با فشار متحد کارگران روبرو ميشوند از وعده کم نمى آورند. بقولى "وعده نرخش ارزان است" و ضامن اجرائى اش هم همينطور. دراين ١٠ ماه که کارگران به اداره کار حواله ميشوند٬ تغييرات مختلفى ميتواند در کارخانه صورت گيرد و يا اساسا تعطيل يا واگذار شود. کارگران اين کارخانه بايد تلاش کنند توافقات کنونى در حد توافق شفاهى نماند و کارفرما کتبا و قانونا در مقابل آن متعهد شود. هرچند قانون همواره به نفع کارفرماها تنظيم و تفسير و اجرا ميشود. با اينحال کارگران بايد در اينمدت شامل بيمه بيکارى٬ عيدى و مزايا شوند و مسئله اخراج را بعد از ده ماه منتفى کنند.

کارخانه نساجى کردستان

وضعيت کار در کارخانه نساجى کردستان به يک شيفت تقليل يافت. کارگران فقط يک شيفت صبح به سر کار ميروند. مدتى پيش شيفت شب کلا منحل شده بود و کارگران بصورت دو شيفت کار ميکردند که در حال حاضر به يک شيفت تقليل يافته است.

اتفاقات هفته هاى اخير کارخانه نساجى مجموعا يک روند واحد براى تعطيلى تدريجى کارخانه است. کارفرما ديروز بهانه وام و بدهى داشت. حال که معضلات ادارى اش با اداره دارائى حل شده و قرار است با فروش ساختمان دفتر مرکزى در تهران کارخانه سرپا بماند٬ کماکان مسير قبلى را ادامه ميدهد. پرويز قربانى که نتوانست کارگران نساجى را به اهرم فشار خودش براى کسب وام از ادارات دولتى  تبديل کند٬ چهره واقعى اش را به کارگران براى صدمين بار نشان داد و در تبانى با استاندارى و بجاى نمايندگان واقعى کارگران يکنفر را با خود به جلسه استاندارى برد تا به ميل خودشان ببرند و بدوزند! تقليل شيفت کار در کارخانه در همين راستاست. کارگران نساجى در اعتراض و اعتصاب روز ٧ مرداد ماه نشان دادند که بازيچه دست کارفرما نميشوند و اعلام کرده اند که اين وضعيت را قبول نميکنند.

کارگران سنندج!
مسائل مختلفى که در کارخانه ها و مراکز صنعتى سنندج در مقابل شما صف کشيده در اساس يکسان اند. سياست کارفرماها و حمايت قانون و ادارات ذيربط از آنها نيز در اساس يکسان اند. بايد تلاش کنيم نيروى متحد و گسترده تر و همصداترى را در مقابل اين روند وخيم به صحنه بياوريم. براى دفاع از امنيت شغلى و بيمه بيکارى و خواستهاى رفاهى٬ اقدامات فورى و عاجلى را بايد در دستور گذاشت. سنگر کارخانه را بايد محکم کرد و معنى اين اينست که کارگران بايد به تنها منبع قدرت شان يعنى اتحاد در مقابل کارفرما تکيه کنند. اما اين درجه اتحاد لازم است ولى کافى نيست. بايد در محلات کارگرى و در سطح شهر کارگران متحدتر و هماهنگ تر شوند. آنچه که در جريان است تعيين سرنوشت شما و خانواده هايتان است. ضرورى است دسته جمعى در اين موضوع دخالت کنيد.

در محل کار و در محلات کارگرى مجامع عمومى تان را برپا کنيد. اين اصل را بايد عملا جا انداخت که هر اعتراض کارگرى در هر گوشه شهر٬ حمايت عملى و معنوى کارگران زيادى را با خود دارد. اگر چنين وضعيتى را ايجاد کنيم٬ کارفرماها در اين کارخانه جات نميتوانند هر رفتارى با کارگران بکنند. دخالت خانواده ها در تلاش و مبارزه کارگران مهم است. کارگران گونى بافى سما٬ نساجى٬ نخشين٬ پرريس٬ شين باف٬ سازمان هميارى٬ شهردارى٬ آتيلا ارتوپد٬ احيا صنعت و ... همراه با خانواده هايشان و حمايت گرم مردم آزاديخواه سنندج ميتوانند اين روند ضد کارگرى را متحدانه متوقف کنند.

همينطور بايد در مقابل سياست واحد و فشار کارفرماها براى بازخريد کارگران و تسويه حساب با آنها تلاش کرد سياست واحدى را پيش برد. هدف روشن کارفرماها با سياست بازخريد کارگران اينست که اولا٬ صف اعتراض در هر مرکز کارگرى را با تسويه تدريجى کارگران قديمى درهم بشکنند. ثانيا٬ تلاش ميکنند کارگر را در تنگنا قرار دهند تا حاصل سالهاى طولانى کار پر مشقت را با شندرغازى با نام "بازخريد" به جان بخرد. مسئله اى که در عمل و در هزارتوى بوروکراسى و دزديها عملا چيزى عايد کارگر نميکند. ثالثا٬ خط بازخريد کارگران قديمى پله اى ديگر از سياست قراردادى کردن کار به طور کلى است. هدف اينست که کلا کار قراردادى و بى تامين شود و کارگر کوچکترين ضمانتى در مقابل رفتار کارفرماها نداشته باشد. شرايطى که کارفرماها هر زمان دلشان خواست کارگران را اخراج کنند و هر نرخى که دلشان خواست براى دستمزد کارگر تعيين کنند. به سياست بازخريد نبايد تن داد. اين سياست هدفى بسيار فراتر از تعديل نيروى کار دارد و اساسا به صرف کارفرما و به ضرر کارگران است.

کارگرانى که نميخواهند دراين شرايط به کارشان ادامه دهند٬ ميتوانند در مقابل سياست بازخريد٬  سياست بازنشستگى با مزاياى کامل را مطرح کنند. کارگران ضرورى است که منافع بلافصل و  درازمدت خود و خانواده شان٬ که نميتواند جدا از منافع کارگران بعنوان يک طبقه باشد٬ را در نظر بگيرند. هدف بايد اين باشد که سياست کارفرماها را با شکست مواجه کرد و شرايط بهترى را براى کارگران بطور کلى تامين کرد.

حزب٬ کارگران سنندج را به ايجاد هماهنگى و اعمال فشار به دولت و ادارات ذيربط در دفاع از حقوق حقه کارگران دعوت ميکند. کارفرماها و دولت اسلامى شان را تنها با قدرت متشکل و واحد ميتوان عقب راند. راه ديگرى به روى کارگران باز نيست.

 

زنده باد اتحاد کارگران عليه سرمايه داران!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ مرداد ١٣٨٧ – ٣ اوت ٢٠٠٨