تظاهرات در تورنتو- كانادا
امروز نوبت ماست!

در ساالگرد ۳٠ خرداد، روز عروج كامل حكومت ترور و اوباشان اسلامی، باید به میدان آمد و امر پایان دادن به عمر این دستگاه جنایت و توحش را تسهیل كرد.
در این روز برای گرامی داشت همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم كه از فردای روی كار آمدن حكومت اسلامی پیشقراولان مقاومت و شجاعت در مقابل آن بودند، باید به خیابانها آمد.
باید با تظاهراتهای قدرتمند و با شكوه مبارزات بعد از قیام بهمن و دهه شصت را با مبارزات جاری و جنگ توده ای ۲٠ خرداد گره زد.
امرز نوبت ماست. در همه جا امان را باید از این رژیم نكبت و زور برید. هیچ فرصتی را برای تقویت جنبش مان، جنبش آزادی خواهی و جنبش برابری طلبی، نباید از دست داد.
در سالگرد ۳٠ خرداد با عزم بر این كه آزادی تمامی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام، پایان دادن به آپارتاید جنسی، پایان دادن به فقر و فلاكت كار ماست، باید به میدان آمد.
امروز نوبت ماست. با پرچم مرگ بر جمهوری اسلامی، با پرچم آزادی و برابری، با پرچم زنده باد سوسیالیسم ۳۰٠ خرداد را به عروج كامل مان بدل كنیم.

زمان: جمعه ۱۸ جون  ساعت ۶  بعد از ظهر
مکان: تجمع در مقابل سوپر ارزان و راهپیمایی به سمت میدان مل لستمن
زمان: روز یکشنبه ۲۰ جون ساعت ۶ بعد از ظهر
مکان: مقابل سوپر ارزان
  
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حكومت كارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد كمونیسم كارگری- تشكیلات كانادا
۱۵ ژوئن ۲٠۱٠