سی خرداد روز جنایت و کشتار
در اعتراض به رژیم اسلامی به خیابان بیاییم!

 

سی خرداد در پیش است. بیست و هشت سال پیش رژیم اسلامی در این روز یکی از خونین ترین حملات ارتجاعی در تاریخ معاصر را علیه جامعه ایران سازمان داد. در این روز، رژیم اسلامی که به شکل روز افزونی با اعتراضات آزادیخواهانه، برابری طلبانه از جانب کارگران، زنان، کمونیست ها و مخالفین خویش مواجه شده بود، طی یک طرح کثیف و خونین جامعه را بخون کشید. هر روز صد ها انسان، صد ها جوان، نوجوان و کودک را تحت شکنجه های وحشیانه در سیاهچال های اسلامی قرار دارد و به قتل رساند. در این روز یک طرح کودتا گونه علیه دستاوردهای انقلاب 1357، علیه حق طلبی و عدالت جویی، علیه آزادی و برابری و رفاه توسط رژیم اسلامی ریخته شد و با قساوت و بیرحمی کم سابقه ای به اجراء در آمد.
سی خرداد 1360 آغاز یک قتل عام وحشیانه، روز تولد واقعی جمهوری اسلامی است. طی دهه 60 بیش از صد هزار نفر زندانی سیاسی  به قتل رسیدند. تعداد بسیار بیشتری تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. خامنه ای، موسوی، کروبی، رفسنجانی، لاریجانی، صانعی و مرتضوی، خاتمی و احمدی نژاد و خیل عظیمی از دیگر اوباشان اسلامی که  امروز در قید حیات نیستند، دسته جمعی زیر پرچم خمینی مسئول این قتل عام هستند.
30 خرداد 60 روز زندان، شکنجه، اعدام و گورهای جمعی است. جنایات این رژیم همچنان ادامه دارد. اکنون یک سال از خیزش عظیم مردم می گذرد. ظرف یک سال اخیر ده ها نفر بدست این رژیم جنایتکار به قتل رسیده اند. ندا، سهراب، اشکان، ترانه، فقط نام چند نفر از جوانانی است که بدست اوباش رژیم کشته شدند. صحنه دلخراش قتل ندا آقا سلطان که بر روی صفحه میلیون ها تلویزیون به نمایش درآمد و بسرعت به سمبل خیزش آزادیخواهانه مردم علیه رژیم اسلامی بدل شد، دنیا را تکان داد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری در گرامیداشت تمام جانباختگان آزادی و برابری که توسط این رژیم به قتل رسیده اند، در اعتراض به رژیم اسلامی، برای آزادی زندانیان سیاسی و به زیر کشیدن این رژیم جنایتکار تظاهراتی را روز یکشنبه 20 ژوئن سازمان می دهد. تمام انسان های آزادیخواه و برابری طلب را به شرکت در این تظاهرات دعوت می کنیم.

 


مکان: گوتنبرگ، سوئد: برونس پارکن جنب Johanna Stativ
زمان: یکشنبه 20یونی ( ژوئن) ساعت 18 تا 20


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ سوئد
15 ژوئن 2010