تحریم اقتصادی بهانه جدید بیکارسازی
اخباری از کارخانه های فرش نقشین و نساجی کردستان

بنا به خبر دریافتی، کارفرمای کارخانه فرش نقشین سنندج به کارگران اعلام کرده است که روز چهارشنبه 12 تیر کارخانه تعطیل میشود. کارفرما به کارگران گفته روز 29 تیر ماه به کارخانه بیایند. قرار است در اینروز لیستی 30 نفره از کارگران اعلام شود که اخراج و به اداره بیمه معرفی شوند. کارفرما دلیل اخراج و بیکارسازی را تاثیرات تحریم اقتصادی بر بازار و عدم فروش کالاها ذکر کرده که همین وضعیت سیاست اخراج و بیکارسازی را الزامی کرده است!

این کارخانه 64 کارگر دارد که 20 نفر آنها دارای قرارداد یکساله و مابقی رسمی هستند. همزمان کارفرما به کارگران فشار آورده که خود را بازخرید کنند. کارگران که تجربیات مشابهی داشتند اعلام کردند که در صورت ایجاد شرایط بد کاری و تداوم سیاست فشار آوردن از طرف کارفرما، دست به تحصن خواهند زد. طی ماههای گذشته کارگران در مقابله با فشارهای کارفرما در مقابل استانداری تجمع کرده بودند که بخشا اعتراض شان با موفقیت خاتمه یافته بود.

بنا به خبر دیگری در ادامه فشار کارفرما و سیاست توطئه چینی توسط کمیته انظباطی، طی 3 روز گذشته 5 نفر دیگر از کارگران نساجی کردستان خود را بازخرید کردند. در دو هفته گذشته 8 نفر دیگر از کارگران این کارخانه خود را بازخرید کردند.

کارگران!
تاریخا سیاست سرمایه اینبوده که بار بحران اقتصادی را روی دوش طبقه کارگر بگذارند. حتی وقتی که دوره رونق اقتصادی است کارگر سهم بیشتری عایدش نمیشود. بهانه جدید بورژواها در مورد تاثیرات تحریم اقتصادی بر سود و زیان سرمایه ها گوشه دیگری از ماهیت ضد کارگری سرمایه را برملا میکند. کارگران مسبب تحریم اقتصادی نیستند، کارگران اعلام کردند "انرژی هسته ای نمیخواهیم، کارگران مخالف سیاست کشتار جمعی تحریم اقتصادی هستند، کارگران تنها تاوان جنگ بورژواها را با فقر بیشتر پرداختند، و امروز سرمایه داران اخراج و بیکاری و بازخرید را با این بهانه به کارگران تحمیل میکنند. کارگران باید در مقابل سیاستهای این مرتجعین بایستند و منفعت مستقیم و فوری شان را مطرح کنند. هیچ بهانه ای برای بیکارسازی قابل قبول نیست. اخراج باید ممنوع باشد. مسببین فقر و گرانی و تحریم اقتصادی باید راسا مسئولیت این اوضاع را بعهده بگیرند. همه افراد جامعه حق زندگی دارند و تامین معیشت هر فرد وظیفه جامعه است. اگر کار نیست بیمه بیکاری مکفی به هر فرد آماده به کار باید پرداخت شود. کارگران فرش نقشین و نساجی باید اهداف ضد کارگری سیاست بازخرید از جمله تسری کار قراردادی و موقت و تضعیف توان اعتراضی طبقه را بشناسند و آگاهانه با آن مقابله کنند.

حزب کارگران این صنایع و مراکز کارگری در کردستان را به متشکل شدن و طرح مطالبات رفاهی طبقه کارگر و سنگربندی علیه گرانی و فقر و بیکاری فرامیخواند.

مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
1 جولای 2008 – 11 تیر 1387