مرگ بر جمهوری اسلامی، پرچم های سرخ
در 22  خرداد!

روز شنبه 22 خرداد، فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شهر گوتنبرگ، سوئد، آکسیونی علیه رژیم اسلامی برگزار کردند. شرکت کنندگان در آکسیون با در دست داشتن پرچم آزادی، برابری، حکومت کارگری، باندرول "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "وانتد"، که عکس سران جنایتکار رژیم، خامنه ای، رفسنجانی، احمدی نژاد و خاتمی بعنوان جنایتکاران علیه مردم ایران بر آن نقش بسته، به مدت چند ساعت زیر باران شدید تظاهرات کردند. این تجمع اعتراضی توجه بسیاری بخود جلب کرد. برخی از تظاهرکنندگان ماسکهایی مزین به یک ضربدر قرمز به نشانه اختناق شدید در ایران و بیان خواستهای در گلو خفه شدۀ  میلونها انسان مخالف رژیم اسلامی بر چهره داشتند. این ماسک ها و پرچم وانتد توجه بسیاری را بخود جلب می کرد.
کریم نوری، سخنران آکسیون، گوشه ای از جنایات وحشیانه جمهوری اسلامی در 31 سال حاکمیت اش را برشمرد، در مورد مبارزه بر حق مردم ایران علیه کلیت این رژیم صحبت کرد و مماشات دولتهای اروپایی و سوئد را رژیم اسلامی را محکوم کرد. اطلاعیه مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران همراه با 150 نسخه از جزوه "ایران، افسانه ها و حقیقت" به قلم آذر ماجدی، به زبان انگلیسی میان مردم پخش شد. آکسیون با فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" تا ساعت 5 عصر ادامه پیدا کرد.حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ، سوئد
14ژوئن 2010