قزوين؛
حقوق کارگران خودرو سازى ١٠ ماه است پرداخت نشده است!

بنا به خبر دريافتى٬ وضعیت معيشتى کارگران در قزوین بشدت وخيم و ناراحت کننده است. در صنايع خودرو سازى که سود کلانى به جيب ميزند٬ کارگران و توليد کنندگان اين ثروتها در گرسنگى دست و پا ميزنند. شرکت مژده وصل شیراز٬ که یکی از شرکتهای پیمانکار خودرو سازی میباشد٬ ١٠ ماه است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است. هر زمان کارگران اين شرکت به اين وضعيت اعتراض ميکنند٬ کارفرما مبلغی بالغ بر ۵٠ هزار تومان بعنوان "مساعده" و آنهم هرچند ماه يکبار پرداخت ميکند! کارگران از اين وضعيت بشدت عصبانى و منزجرند.

شرکتهاى پيمانى به عقب مانده ترين و سبعانه ترين شکل ممکن کارگران را استثمار ميکنند و حتى از دادن دستمزد ناچيز آنها طفره ميروند. نتيجه واگذارى بخشهاى مختلف يک مجتمع صنعتى بزرگ به شرکتهاى متفرقه و خريدن سفارشات از آنان٬ مجموعا سود کلانى را نصيب سرمايه داران ميکند که در کمتر "بهشت سرمايه دارى" نمونه اش يافت ميشود. اين البته به قيمت فقر و فلاکت و بيحرمتى و بيمارى و بى تامينى و محروميت وسيع و سرکوب خشن طبقه کارگر ميسر شده است.

يک خواست مهم کارگران ايران خودرو در اعتصاب تيرماه اينبود که کار قراردادى لغو شود٬ کارگران قراردادى توسط خود شرکت و نه شرکتهاى پيمانى بصورت رسمى استخدام شوند. اين خواست دقيقا ميخواهد به اين وضعيت بچاپ بچاپ بى ترمز سرمايه داران خاتمه دهد٬ دست شرکتهاى پيمانى و قوانين عهد بوقى شان را کوتاه کند و امنيت شغلى کارگران را بدرجه اى تامين کند. کارگران خودرو سازى شرکت مژده وصل شيراز بايد از تجارب اعتصاب ايران خودرو بهره گيرند و متحدانه و منسجم وارد صحنه اعتراض شوند. حقوقهاى معوقه کارگران بايد فورا پرداخت شود. "حقوق مساعده اى" قبول نداريم. همانطور که کارفرما "کار مساعده اى" را از ما قبول نميکند.

حزب کارگران شرکت وصل مژده را به تشکيل مجمع عمومى و بررسى و تصميم گيرى در مورد اين وضعيت فرا ميخواند. اگر کارگران متحدانه ظاهر شوند و اخطارى جدى به اين کارفرماى بيشرم و دزد بدهند٬ حتما دست و پايش را جمع ميکند. تداوم اين وضعيت اما تاريک تاريک است و دست کارفرما را باز ميگذارد که موقعيت  بمراتب وحشيانه تر و ضد انسانى ترى را به شرايط کار و زندگى کارگران و خانواده هايشان تحميل کند. کارگران اين وضعيت را مطلقا نبايد قبول کنند!   
 
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١١ مرداد ١٣٨٧ – ١ اوت ٢٠٠٨