"ابتکار جديد" سرمايه داران در شرکت مرغ و جوجه البرز
١٢ ساعت کار- ٨ ساعت حقوق

بنا به خبر دريافتى٬ کارفرماى شرکت مرغ و جوجه البرز دست به "ابتکار جدیدى" در استثمار کارگران زده است. اين کارفرماى زالو صفت اولا با کارگران قراردادهای یک ماهه منعقد میکند. ثانيا ١٢ ساعت در روز کارگر بايد کار کند اما حقوق ٨ ساعت را ميپردازد! ثالثا هر اعتراضى توسط کارفرما با اخراج پاسخ داده ميشود. اگر کارگرى به اين دزدى و بيشرمى آشکار اعتراض کند٬ کارفرما سریعا با کارگر معترض تسویه حساب مینماید. و بالاخره تا امروز حدود ١۴ ماه است که حق مسکن و حق اولاد کارگران را پرداخت نکرده است.

کارگران شرکت مرغ و جوجه البرز!
ترديدى نيست که اين سرمايه دار تازه بدوران رسيده براى اين "ابتکار" ارتجاعى اش از همطرازانشان آفرين ميگيرد. اما بايد با تودهنى محکم و متحد کارگران جواب گيرد. خواست شما بسيار مشروع است و حتى طبقه همين قانون ارتجاعى و ضد کارگرى حق با شماست. شما ميتوانيد اين کارفرماى دزد را سرجايش بنشانيد و همه حقوق اضافه کاريتان را تا آخرين ريال از حلقومش بيرون بکشيد. شما ميدانيد که وضعيت اين نوع شرکتها طورى است که اعتصاب متحد در آن همه چيز را بسرعت بهم ميريزد.

٨ ساعت بيشتر کار نکنيد! در صورت اعتراض کارفرما متحدانه کار را متوقف کنيد! مانع ورود اعتصاب شکن به کارخانه شويد! از بيرون بردن مرغ و جوجه جلوگيرى کنيد! کارفرما را موظف کنيد که مطالباتتان را فورا پرداخت کند! مجمع عمومى تان را برگزار کنيد و براى مقابله با اين وضعيت دسته جمعى تصميم بگيريد.

حزب براى مبارزه برحق کارگران شرکت مرغ و جوجه البرز آرزوى موفقيت ميکند.

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١١ مرداد ١٣٨٧ – ١ اوت ٢٠٠٨