اعتصاب کارگران ایران خودرو برای افزایش دستمزد


هزاران کارگر مجتمع ایران خودرو از روز شنبه با خواست افزایش دستمزد و اعتراض به شرایط سخت کار دست به اعتصاب زدند. اعتصاب ابتدا با شیفت صبح در سالن مونتاژ شروع شد و در ادامه شیفتهای عصر و شب و سالنهای دیگر به اعتصاب پیوستند. در تقابل با تهدیدات بخش امنیتی و اطلاعاتی مجتمع برای پایان اعتصاب، روز سه شنبه کارگران اعتصابی از رفتن به غذاخوری امتناع کردند و در سالن تولید اعتصاب را ادامه دادند.

کارگران کارخانه ايران خودرو بدرستی اعلام کردند که   "زندگی شایسته حق مسلم ماست"! کارگران اعتصابی با قوانین لغو تعطیلات، اجباری بودن کار در روز جمعه، اجباری بودن اضافه کاری، گسترش کار قراردادی، ناامن بودن محیط کار که مرتبا از کارگران قربانی میگیرد، ممنوعیت هر نوع تشکل کارگری، و بالاکشیدن حقوق کارگران شدیدا مخالف هستند. شرایط بشدت سخت و برده وار دراین شرکت زندگی خصوصی کارگران را منهدم کرده است. کارگران اعتصابی بدرست اعلام کردند که "اضافه کاری اجباری لغو باید گردد"! اضافه کاری نه فقط باید ممنوع باشد بلکه ساعت کار کارگران باید کاهش یابد. اما با شرایط وخیم اقتصادی و جهنمی که سرمایه داران و کارفرماهای زالو صفت شرکتهای تابعه ایران خودور برای کارگران ایجاد کرده اند، متاسفانه کارگران ناچارند در شرایط ناامن و خطرناک اضافه کاری کنند. این اضافه کاری طی پروسه ای اجباری شد. کارفرما در ادامه تحمیل این شرایط ضد انسانی هر روز قانون من درآوردی جدیدی وضع میکند. در مدت زمان شیفتهای کار دست میبرد و تلاش میکنند کاهش نیروی کار و اخراجها را با کش دادن شیفتها و افزایش ساعات کار جبران کنند. همزمان دستمزد کارگران نقدی و یکجا پرداخت نمیشود. بخشی از دستمزدها و مزایا عملا توسط کارفرماها رسما دزدیده و بالا کشیده میشود. جریمه کارگران بدلائل پوچ مرتبا صورت میگیرد. حق بهروری یا "آکورد" سالهاست تغییر نکرده است. این در شرایطی است که مرتبا دستمزد اسمی موجود هم بخشا پرداخت نمیشود. همه این تعدیات به کارگران و گرفتن لقمه نان خشک کودکان و خانواده کارگران توسط این کارفرماهای حیوان صفت در شرایطی صورت میگیرد که مرتبا وضعیت اقتصادی این شرکت و صنایع تابعه آن بهتر شده و به لطف استثمار وحشیانه کارگر سود کارفرماها مرتبا افزایش یافته است.

یک موضوع مهم دیگر در مجموعه صنعتی ایران خودرو ناامنی شرایط کار است. این شرکت شباهتی به محل تولید ندارد، قصابخانه و قتل گاه کارگران است. در مواردی کارگر معترض توسط حراست ایران خودرو شکنجه شده است. ایران خودرو یک الگوی سازماندهی استثمار شدید نیروی کار و برده داری مدرن سرمایه داری است. اعمال تبعیض در حقوقها، کار پیمانی و قراردادی، رقابت کارفرماها و شرکتهای تابعه برای سود بیشتر و ارزان تر تمام کردن سفارشات، و فقدان هر نوع تشکل کارگری وضعیت موجود را برای کارگران غیر قابل تحمل ساخته است. اعتراض و اعتصاب کارگری در این مجموعه صنعتی، علیرغم سرکوب خشن کارگران و اخراجها و پرونده سازیها، مرتبا ادامه دارد. در اعتصاب پارس خودرو وحشی های مزدور سرمایه خون کارگران را روی آسفالتها جاری کردند و دهها نفر از اعتصابیون را دستگیر کردند. با تمام این سرکوبهای مستمر، وضعیت موجود برای کارگران غیر قابل تحمل شده و اعتصاب اخیر که از سالن مونتاژ شروع شد به سرعت گسترش یافت.

کارگران خواستهای بدیهی و برحق خود را حین اعتصاب تنظیم و به این شکل اعلام کردند:

1- آزادی تشکلهای مستقل کارگری، عدم ورود حراست به سالنهای تولید 2- لغو اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف اضافه کار عادی 3- افزایش حق آکورد یا حق بهره وری 4- افزایش حقوقها متناسب با افزایش قیمتها در کشور 5- لغو قراردادهای موقت کار و استخدام رسمی کارگران 6- جلو گیری از گسترش شرکتهای پیمانکاری و انتقال و استخدام کارگران آنها توسط خود شرکت 7- شرکت نمایندگان منتخب کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل و کمیته تشخیص کارهای سخت و زیان آور 8- کاهش فشار کاری با استخدام نیروهای جدید.

مطابق روال معمول و نخ نما، مدیریت ایران خودرو به پرونده سازی برای اعتصابیون مبادرت کرد تا بلکه با ارعاب کارگران اعتصاب را خاتمه دهد و از پاسخ دادن به خواستهای کارگران طفره رود. اما کار ازاین حرفها گذشته است. کارگران بدرست این شرایط را نمیپذیرند و بر خواستهای برحق خود تاکید دارند. این ویژگی ذهنیت معلول و سودجوی بورژوا جماعت است که فکر میکنند اعتصاب کارگری نتیجه "تحریک" کارگران توسط کمونیستها یا مشخصا حزب ما است. این احمقها نمی فهمند که کمونیسم شناسنامه اعتراض رادیکال کارگری است و دیگر امروز به وسعت جامعه وجود دارد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به کارگران اعتصابی ایران خودرو درود میفرستد. خواستهای کارگران خواستهائی بدیهی است و با هیچ توطئه و جاسوس بازی حراستیها و اخراج و سرکوب نمیتوان آن را ریشه کن کرد. حقیقت اینست که این اعتصاب و دیگر اعتصابات کارگری هدفش بیرون کشیدن گوشه ای از حقوق حقه کارگر از حلقوم سرمایه داران و دولت مرتجع اسلامی شان است. اما این جنبش برای جارو کردن نظام سرمایه داری، الغای مالکیت خصوصی بورژواها و بردگی مبتنی بر کار مزدی تلاش میکند. تامین زندگی شایسته برای کارگر با وجود حاکمیت سرمایه در هر شکل آن غیر ممکن است. تلاش امروز کارگر برای بهبود اوضاع است. تلاشی که با اتحاد و تشکل کارگر بعنوان یک طبقه، میتواند و باید بساط سرمایه داری را جارو کند. حزب کارگران اعتصابی را به هوشیاری در مقابل توطئه های مدیریت و مزدوران حراستی اش فرامیخواند. در مقابل تحرک حراستیها و تهدید فردی کارگران که تا دیشب و امروز در سالنهای مختلف ادامه داشته است، کارگران با اتکا به تجارب غنی ای که دارند و تشکیل مجمع عمومی باید تلاش کنند اتحاد کارگران را حین اعتصاب حفظ کنند. این تهدیدات و تحرکات اطلاعاتیها و حراستیها تنها انعکاس بیان وارونه قدرت کارگران و وحشت بورژواها از قدرت اتحاد کارگری است. حزب کارگران مراکز صنعتی کشور و بویژه کارگران تهران را به حمایت از اعتصاب ایران خودرو فرا میخواند!

زنده باد کارگران اعتصابی ایران خودرو!
مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
2 جولای 2008 – 12 تیر 1387