پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت برگزاری یک

١۶ آذر سراسری و رادیکال

دانشجویان٬ مردم آزادیخواه
دستتان را میفشارم و از جانب رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری به همه شما که جنبش برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را گامی دیگر به جلو بردید٬ تبریک میگویم. این اعتراضات سراسری٬ رادیکال و انقلابی بود. ١۶ آذر ١۳۸۸ در تاریخ مبارزات برای سرنگونی رژیم اسلامی و کسب خواست دیرینه و تاریخی مردم یعنی "آزادی٬ برابری و رفاه" ثبت شد.

در ١۶ آذر ۸۸ یکبار دیگر نشان داده شد که تهدیدات و خط و نشان کشیدنهای سران رژیم اسلامی و به کار گرفتن دستگاه سرکوب اسلامی کار ساز نیست. مردم مرعوب نمیشوند. سرکوب چاره ساز نیست. برعکس عامل جری تر شدن مردم است. نشان داده شد که مردم به میدان آمده اند تا کار رژیم اسلامی را با اتکاء به قدرت انقلابی خودشان تمام کنند.

ر ١۶ آذر ۸۸ یکبار دیگر نشان داده شد که اصلاح طلبان سبز حکومتی نیز نمیتوانند مبارزات مردم را کنترل و مهار کنند. نمیتوانند مردم را به سازش با رژیم اسلامی بکشانند. نشان داده شد که نقطه سازشی میان مردم و رژیم اسلامی وجود ندارد. نشان داده شد که این جریانات نمیتوانند اعتراضات توده های مردم را به سکویی برای حفظ رژیم اسلامی "نه یک کلمه بیشتر" و "نه یک کلمه کمتر" تبدیل کنند. مردم نشان دادند که "هدف کل نظام" است و رژیم اسلامی باید گورش را گم کند.

در ١۶ آذر ۸۸ ما شاهد بودیم که چگونه دختران و زنان در پیشاپیش صفوف اعتراضی جامعه قرار داشتند. و این نشان آن است که "انقلاب ایران انقلابی زنانه است" و آزادی و برابری بی قید و شرط زن و مرد یک خواست عمیق جامعه است.

در ١۶ آذر ۸۸ ما شاهد جنگ و گریزهای خیابانی متعدد گروههای چند هزار نفره جوانان با نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی بودیم. شما توانستید با اتحاد و ایستادگی خود درس خوبی به نیروهای سرکوب رژیم بدهید. توانستید صف آنها را درهم بشکنید و عقبشان برانید. نشان دادید که آنها هراسشان از قدرت و نیروی متشکل و متحد ماست. باید این منشاء قدرت را شناخت و محکم در دست گرفت. از هم اکنون دست به کار ایجاد شوراهای مردمی شد. ایجاد تشکل های توده ای جوانان٬ کارگران٬ زنان و مردم در محیط کار و زندگی کلید متحد شدن و رمز پیشروی و پیروزی است.

دستتان را میفشارم و از همه شما که برای آزادی٬ برابری٬ رفاه و یک جامعه آزاد سوسیالیستی٬ یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکنید٬ دعوت میکنم که تا به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید.

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١۶ آذر ١۳۸۸ – ۷ دسامبر ۲۰۰۹