١۶ آذر؛
عليه جمهورى اسلامى و حاميانش

روز ١۶ آذر – ٧ دسامبر٬ همراه با دانشجويان و مردم آزاديخواه در ايران تظاهراتها و اجتماعاتى توسط سوسياليستها و کمونيستها در خارج کشور برگزار شد. سياست حاکم به اين تظاهراتها حمايت از مبارزه انقلابى مردم ايران عليه جمهورى اسلامى٬ دفاع از حقانيت مبارزه براى سرنگونى٬ دفاع از راه حل کارگرى و خواستهائى مانند آزادى کليه زندانيان سياسى و محاکمه سران رژيم بجرم جنايت عليه مردم بود. فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در تظاهراتها و اجتماعات استکهلم و گوتنبرگ سوئد٬ لندن انگلستان٬ و تورنتو کانادا فعالانه شرکت کردند.

استکهلم٬ سوئد
تظاهرات استکهلم بدعوت "شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران" برگزار شد. در اين تظاهرات که بيش از ٢٠٠ نفر از سوسياليستها و مردم آزاديخواه با پرچمهاى سرخ شرکت داشتند٬ از جمله با شعارهاى "مرگ بر جمهورى اسلامى"٬ "حکومت ضد زن نميخوايم"٬ "حکومت مذهبى نميخوايم"٬ "زنده باد آزادى"٬ و "زنده باد سوسياليسم" آغاز شد. در ادامه داوود شمسائى از فعالين سوسياليست٬ خانم عصمت از مادرانى که چندين از اعضاى خانواده اش توسط جمهورى اسلامى اعدام شده است٬ صديقه محمدى از جانب حزب کمونيست ايران٬ و سياوش دانشور از جانب حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سخنرانى کردند. همينطور نمايشگاه عکسى از جنايات جمهورى اسلامى در محوطه نصب شده بود.

گوتنبرگ٬ سوئد
احزاب و سازمانهاى کمونيست و چپ و فعالين سوسياليست از جمله حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ حزب کمونيست ايران٬ سازمان اتحاد فدائيان کمونيست٬ نهادهاى مدافع حقوق کارگرى و فعالين سوسياليست با فراخوانهاى خود در محل برنزپارکن از ساعت ٣ بعدازطهر جمع شدند. در طول تظاهرات نمايندگان و فعالين و شرکت کنندگان در محل در دفاع از مبارزات انقلابى مردم ايران و دانشجويان سخنرانى کردند. در طول تظاهرات مرتبا شعارهاى "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "آزادی٬ برابری"٬ "کارگر٬ دانشجو٬ اتحاد اتحاد" و غيره سر داده ميشد. صدها اطلاعيه توسط فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توزيع شد. دراين تظاهرات پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به زبان انگلیسی را صادق امير رحمانى٬ و پيام سازمان آزادی زن را شهلا نوری به زبان سوئدی قرائت کردند و کريم نورى از کادرهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سخنرانى کرد. همينطور دراين تظاهرات نمايندگان "حزب سوسیالیستهای عدالت خواه" و "جوانان حزب چپ سوئد" شرکت داشتند و ضمن سخنرانى حمايت خود را از تلاش مردم ايران براى سرنگونى جمهورى اسلامى اعلام کردند.

لندن٬ انگلستان
روز دوشنبه ١۶ آذر، در لندن تظاهراتی با شرکت فعالین سوسياليست٬ چپ و آزادیخواه با فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زنده باد سوسیالیسم"، "کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، و "زنده باد آزادی، زنده باد برابری" از اعتراضات حق طلبانه مردم ایران حمایت کردند. در اين اجتماع نمايندگان احزاب سياسى و فعالين سوسياليست سخنرانى کردند. فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری، با برگزاری میز کتاب و نمایشگاه عکس از جنایات جمهوری اسلامی به توزيع اطلاعیه های انگلیسی و فارسی حزب و همچنین پیام علی جوادی دبیر کمیته مرکزی بمناسبت ١۶ آذر پرداختند. در این اجتماع چند روزنامه چپ از جمله نشریه حزب کمونیست بریتانیا با سیروان قادری از کادرهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره ١۶ آذر و اعتراضات اخیر مردم ایران گفتگو کردند.

تورنتو٬ کانادا
اجتماع بمناسبت ١۶ آذر روز دوشنبه ٧ دسامبر در میدان مل لسمن تورنتو برگزار شد. این تظاهرات به فراخوان شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو- کانادا)٬ حزب اتحاد كمونیسم كارگری و  چند حزب و سازمان سياسى ديگر برگزارشد. دراين گردهمائى سوسياليستها و کمونيستها از جمله با شعارهاى "سرنگون باد جمهورى اسلامى" با پرچمهایی سرخ "آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری"٬ "زنده باد سوسیالیسم"٬ "محاکمه سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم" و "آزادی و برابری و رفاه" شرکت داشتند. در طول تظاهرات شعارهائى مانند؛ مرگ بر جمهوری اسلامی٬ زندانی سیاسی آَزاد باید گردد!٬ زنده باد آَزادی٬ زنده باد برابری٬ زنده باد سوسیالیسم٬ مرگ بر این حكومت ضد زن٬ نه شاه میخواهیم نه رهبر٬ مرگ بر جمهوری اسلامی! به زبانهای فارسی و انگلیسی مرتبا تكرار میشد! سخنرانان این تظاهرات از زوایای مختلف به افشای رژیم اسلامی پرداخته و از گسترش و رادیكال شدن مبارزات مردم در ١٦ آَذر سخن میگفتند!

فخری جواهری کادر حزب اتحاد كمونیسم كارگری از سخنرانان این تظاهرات بود. در همین روز تلویزیون CTV   با هما ارجمند کادر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره ١٦ آَذر و مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی گفتگو كرد. در این مصاحبه هما ارجمند ضمن تاکيد بر  مبارزه مردم بر علیه هر دو جناح و كلیت رژیم اسلامى٬ تصريح کرد که مردم برای آَزادی٬ برابری و رفاه به صحنه آمدند و نه در دفاع از موسوی و یا یكی از دو جناح رژیم. این مصاحبه در بخش اخبار تلویزیون CTV   پخش شد.

براى ديدن گزارش تصويرى به سايت حزب مراجعه کنيد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ دسامبر ٢٠٠٩ – ١٧ آذر ١٣٨٨