گزارش تصویری از شرکت اعضاء و کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری

در مراسم 15 اکتبر

هلند

فیلم هائی از این مراسم

سوئد

فیلم عکس

کانادا

این گزارش در حال تکمیل است

 

 


زنده باد همسرنوشتى طبقاتى کارگران جهان!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى