شرکت فعالين حزب
در مراسمهاى اول مه در خارج کشور

روز اول مه٬ واحدهاى تشکيلات خارج حزب در استانبول ترکيه٬ لندن انگلستان٬ گوتنبرک و استکهلم سوئد٬ و جنوب آلمان در اجتماعات و مراسمهاى روز جهانى کارگر شرکت کردند. فعالين حزب با شرکت در تظاهراتها٬ برپائى چادر و ميز کتاب٬ توزيع اطلاعيه حزب بمناسبت اول مه و ادبيات حزب٬ و برافراشتن پرچمهاى مارکس و منصور حکمت تلاش کردند پيام ضرورت نفى سرمايه دارى و برپائى جهانى آزاد و مرفه و کمونيستى را به اجتماعات اول مه ببرند.

اول مه امسال همه جا سرمايه دارى مورد نفرت و انزجار بود و پيام مارکس و ضرورت تحول سوسياليستى توجه ها را بخود جلب ميکرد. نه فقط سياستهاى سنتى و حرفهاى خاکسترى چنگى به دل شرکت کنندگان نميزد بلکه اشتياق به راه حل سياسى و حرف روشن در متن بحران جهانى سرمايه دارى بدرستى قابل روئيت بود.

براى ديدن گزارش تصويرى اجتماعات اول مه به سايت حزب مراجعه کنيد.    

 

مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢ مه ٢٠٠٩