شرکت فعالين حزب در تظاهرات کارگران ترکیه
            

بنا به گزارش دريافتى٬ روز اول مه کارگران ترکیه بعد از ۳۱ سال  وارد میدان تقسیم استانبول شدند و با سرد انترنا سیونال  یاد ۳۶ تن از هم طبقه اى هايشان را٬ که در سال ۱۹۷۷ در میدان تقسیم استانبول توسط مزدوران سرمایه بخون غلطیدند٬ گرامی داشتند .

کارگران ترکیه با شعارهای؛ ما کارگران نباید قربانیان بحران های اقتصادی حکومتهای حاکم بشویم٬ حمله به سفره خانواده کارگران موقوف٬ طبقات حاکم باید دستهایشان را از گلو و جیب کارگران و زحمتکشان بیرون  بکشند٬ و زنده باد اول مه دراين اجتماع شکوهمند شرکت کردند. بیش از ۵۰۰۰ کارگر دست در دست هم با شعار "نان٬ مسکن٬ رفاه٬ آزادی" پيام اول مه را اعلام کردند.

فعالين حزب در ترکيه دراين اجتماع شرکت کردند و اطلاعيه حزب با عنوان؛ "مرگ بر  سرمایه داری٬ جهانی‌ آزاد و کمونیستی‌ باید ساخت" را در میدان تقسیم میان کارگران توزيع نمودند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢ مه ٢٠٠٩