اعتصاب کارگران ایران خودرو نتیجه داد!

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران ايتکوپرس ايران خودرو موفق به دريافت دستمزدهاى اسفند ماه خود شدند. در اطلاعيه قبلى اشاره کرديم که روز سه شنبه 27/12/87 بیش از 300 نفر از کارگران قسمتهای رنگ، رام و پای پرس و... پس از زدن کارتهای ورودشان٬ بدون آنکه لباسهایشان را عوض نمایند٬ از اول صبح کار را تعطیل نموده و در محوطه سایت یک ايتکوپرس در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری اسفند و عیدی پایان سال خود دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. بخشى از کارگران شیفت شب نيز بدون آنکه محل کار را ترک کنند به کارگران اعتصابی پيوستند که مديريت و حراست قصد داشتند آنها را سريعا از محل کار با بهانه "حفظ نظم" و اينکه "کار شما تمام شده" بيرون کنند. دادافر مدير کل ايتکو پرس به کارگران وعده داد که حتما فردا چهارشنبه دستمزدها و عيدى کارگران را پرداخت ميکند. کارگران که تا حوالى ظهر در اعتصاب بودند٬ اعلام کردند در صورت عدم پرداخت دستمزدها و مطالباتشان روز چهارشنبه را اعتصاب خواهند کرد.

ديروز چهارشنبه 28/12/87 مبالغ دستمزدهای بيش از 1700 نفر از کارگران سایت هاى يک و دو ايتکوپرس به حسابشان واریز شد. اما عیدی پایان سال کارگران همچنان پا درهوا و پرداخت نشده باقی ماند! این در حالیست که بعلت تعطیلی ایران خودرو تا پانزدهم فروردین 88 کارگران هیچگونه دسترسی به اعتصاب و اعتراض ندارند و این بخشی از ترفند دادفر و سرمايه داران دزد در ایجاد تاخیر و مانع در پرداخت حقوق معوق کارگران و ایجاد پراکندگی در بین آنان است!

یکی از کارگران سایت یک میگفت: اگر اعتصاب روز سه شنبه نبود حتی همین دستمزدها را هم نمیدادند. این برای ما موفقیت و تجربه خوبی بود. اما ما همه طلبها و حقوقمان را میخواهیم.

حزب٬ پيروزى کارگران و بيرون کشيدن حقوق حقه خود را از حلقوم سرمايه داران تبريک ميگويد. هر زمان کارگران متحد و بموقع بميدان آيند و دست روى مطالبات و منافع عمومى کارگران بگذارند٬ ميتوانند پيشروى و پيروزى را تضمين کنند. بايد اتحاد ايجاد شده را قدر دانست و براى تقويت آن در کل مجموعه صنعتى ايران خودرو کوشيد.

حزب سال نو را به کارگران ايران خودرو و طبقه کارگر ايران و اردوى آزادى و برابرى تبريک ميگويد.
 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
19 مارس 2009 – 29 اسفند 1378