بخود آئید! خشم تان را کنترل کنيد!
در محکومیت فحاشیهای "حزب کمونیست کارگری"

نقدهاى مستدل سياسى و تئوريک ما به برخورد توده ایستی "حزب کمونیست کارگری" به جناح اصلاح طلب دولتی و سران آن، موسوی وشرکاء، افشای سیاست راست و پوپولیستی قرار دادن این جانیان اسلامی در صف "دوستان مردم" و همچنین نقد سیاست حاشیه ای کردن شعار استراتژیک و هویتی حکومت کارگری و جمهوری سوسیالیستی و علم کردن شعار "انقلاب انسانی برای حکومتی انسانی" در تبلیغات حزبی، خشم هیستریک رهبری این حزب را برانگیخته است. اصغر کريمى، رئيس هيئت دبيران و تعداد ديگری از کادرهاى رهبری این حزب تمام ظرفيت و توانایى "سياسى" خود را يکجا بنمايش گذاشته اند. عاجز از ارائه یک پاسخ سياسى به نقدهای مستدل و عمیق ما، به سر هم کردن فحش و اتهام روی آورده اند. "بی پرنسیپ ترین محفل سیاسی"٬ "جریان منحط سیاسی"٬ "شارلاتان سیاسی"٬ "حزب پوشالى"٬ و "رمال" از جمله آخرين اتهامات و فحشهائى است که رهبری این حزب علیه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و رهبرى آن بر قلم جاری کرده است. واقعا شنیع است.

واقعا چرا رهبری این جریان به فحش و اتهام روی آورده است؟ اينها ناتوان از بحث و استدلال اند. ميخواهند سياست توده ايستى خود را با روش مجاهدينى پيش ببرند و لاجرم در برخورد به منتقد سياسى به ارعاب متوسل میشوند. جالب اينجا است که در شرایطی که این الفاظ زشت و ناهنجار را علیه کمونيستهاى کارگرى و منتقدين سياسى خود بکار میبرند، موسوى قاتل را "آقاى موسوى" خطاب میکنند و در کنار مردم قرارش میدهند.  

اما جامعه دارد این روش ها را مشاهده میکند. همه منشاء عصبانیت خارج از کنترل این حزب را تشخیص میدهند. آقاى اصغر کريمى دارد تصوير روشنی از حزب "انسانى" مورد نظر شان را ارائه میدهد؛ حزبی که برای پاسخ به منتقد سیاسی به سلاح ضد انسانى اتهام و فحاشى متوسل میشود. این روشها شاهدی است بر تحلیل های ما از تغییر و تحولات راستی که این حزب از سر گذرانده است.  اما اگر فکر ميکنند ميتوانند با گل آلود کردن فضا از زير فشار نقد کمونيستى کارگرى ما بيرون بیایند عميقا در اشتباه اند. نشان دادن مستدل گسست کامل سياسى این جریان از سنت کمونيسم کارگرى کار ماست. نشان دادن شمايل کسالت آور فرزند ناقص الخلقه اى که انقلابيگرى پوپوليستى این حزب بدنيا آورده است کار ماست. باید بدانند که يک ذره کوتاه نمى آئيم.

روشهاى این جریان مذموم٬ غیر انسانی و غیرسیاسی است. نباید اجازه داد که این فرهنگ عقب مانده در درون اپوزیسیون باب شود. بايد این روش های زشت و قبیح را قاطعانه طرد و محکوم کرد. ما وارد شدن به اين دنياى حقير را دون شان خود و جنبش کمونيسم کارگرى ميدانيم. ما قاطعانه از حزب و پرچم کمونيسم کارگرى منصور حکمت در مقابل اين فرهنگ و سياستهاى واپسگرا دفاع ميکنيم. توصيه ما به این جریان اينست: سياسى باشيد، رشد کنيد٬ بجای آنکه بخواهيد "انسانيت را به سوسياليسم برگردانيد" برويد فکرى به حال رفتار و منش سياسى عقب مانده تان بکنيد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ نوامبر ٢٠٠٩