کارگر زندانی٬ زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

بنا به خبر دريافتى٬ تیمی از رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگرى در بامداد روز شنبه 9/3/1388 دیوارهای کارخانه های ایران خودرو٬ پشمیران٬ ایران خودرو دیزل٬ و بخشهایی از شهرک راه آهن را با شعارهای؛ "کارگر زندانی آزاد باید گردد"٬ "مرگ بر جمهوری اسلامی" مزين کردند.

 

این اقدام رفقای حزب در شرایطی صورت میگیرد که عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی سعی در تشدید فشارهای امنیتی بر فعالین کارگری دارند و همچنان دهها نفر از شرکت کنندگان دستگير شده اجتماع اول مه تهران در زندان بسر ميبرند و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند. مبارزه براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى امروز در داخل و خارج در اشکال مختلف به پيش ميرود. شعار کارگر زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد همه جا طنين افکن است. کارگران و فعالين جنبش کارگرى هم طبقه ايهايشان را تنها نميگذارند و تا آزادى همه آنها عليرغم محدوديتهاى وسيع تلاش و مبارزه ميکنند.

حزب٬ اقدام انقلابى رفقاى کمونيست را ارج مينهد و کارگران و جنبشهاى آزاديخواهانه را دعوت ميکند که با ابتکارات و اشکال متنوع براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان اول مه و کليه زندانيان سياسى تلاش کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ خرداد ١٣٨٨– ١ ژوئن ٢٠٠٩