حکم اعدام دو زندانى ديگر صادر شد!
جان زندانيان سياسى در خطر است٬ عليه اعدام بپاخيزيم!


به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر٬ امروز صبح ١۵ مردادماه٬ "انور حسين پناهى و ارسلان اوليايى از زندان مرکزى سنندج به دادگاه انقلاب منتقل و حکم نهايى اعدام به هر دو متهم ابلاغ گرديد. اين دو متهم که از پائيز 1386 در زندان به سر مي برند، در تاريخ 22/4/87 حکم اوليه خود را دريافت نموده بودند که اعتراض خود را به حکم صادره بر پايه فقدان اسناد اعلام نمودند، برخلاف عرف دستگاه قضايى در فاصله اى اندک از صدور حکم اوليه، حکم نهايى در روز جارى به اين دو متهم ابلاغ گرديد . شايان ذکر است انور حسين پناهى از معلمان و فعالان فرهنگى شهرستان دهگلان مى باشد که مدتى را نيز به دليل بدرفتارى و اعمال شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات قروه در بيمارستان به سر برد. مردم دهستان "قوروچاى" ضمن امضاء طومارى بالغ بر هزاران امضا در اعتراض به حکم صادره تا کنون اقدام به دو بار تجمع در مقابل دادگسترى منطقه مربوطه نموده اند" .

اين احکام جديد در حالى مورد تائيد و براى اجرا اعلام ميشود که ديروز دوشنبه ١۴ مرداد رسانه هاى جمهورى اسلامى از اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر در زندان مرکزى زاهدان خبر دادند. اين اعدامها را بايد متوقف کرد. جان زندانيان سياسى در خطر است. فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به احتمال زياد قربانيان بعدى دستگاه جنايت اسلامى خواهند بود. بايد نيرو و تلاش گسترده ترى را براى متوقف کردن اعدامها در ايران سازمان داد.

رژيم اسلامى دور جديدى از اعدام زندانيان سياسى را شروع کرده است. اين سياستى است که تاريخا براى تقابل با اعتراض مردم آزاديخواه بکار برده است. حزب٬ مردم آزاديخواه و مخالف اعدام را به اعتراض عليه مجازات اعدام دعوت ميکند. اعدام قتل آگاهانه و سازمان يافته دولتى است. مجازات اعدام بايد لغو شود. رژيم اسلامى رژيم قاتلين سريال است. اين ماشين آدمکشى را بايد بزير کشيد و درهم شکست.

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگر بر حکومت صد هزار اعدام!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۵ مرداد ٨٧ – ۵ اوت ٢٠٠٨