کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد َازادی و برابری٬مرگ بر جمهوری اسلامی!

 این شعارهایی بود كه از طرف شركت كنندگان در تظاهرات ٢٧ مه درمقابل سفارت خانه رژیم جنایتكار اسلامی دراوتاوا كانادا٬ تكرار میشد. بدنبال یورش وحشیانه رژیم جنایتكار اسلامی به مراسم های اول ماه مه امسال در ایران و ضرب و شتم شركت كنندگان و دستگیری بیش از ١٧٠ نفر از شركت كنندگان در مراسم اول ماه مه٬ تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت خانه رژیم جمهوری اسلامی در اوتاوا برگزار شد. دراین تظاهرات كه در زیر باران شدید برگزار میشد تظاهرات كنندگان با شعارهای جمهوری اسلامی مرگتت فرا رسیده! زندانی سیاسی اَزاد باید گردد! اَزادی ـ برابری زنده باد سوسیالیسم٬ مرگ بر این حكومت ضد زن! دیوارهای سفارتخانه این مزدوران را به لرزه دراَورده بودند. اولین سخنران این تظاهرات نایب رئیس اتحادیه سراسری پست كانادا بود كه حمایت اتحادیه پست كانادا را از مبارزات كارگران در ایران اعلام كرد و خواهان َازادی فوری همه دستگیر شدگان اول مه امسال در ایران شد. سپس فرید پرتوی نامه حمایتی اتحادیه پست از مبارزات كارگران در ایران را قرائت كرد. محمود احمدی از حزب اتحاد كمونیسم كارگری٬ بابك یزدی و رضا پایدار از حزب كمونیست كارگری٬ مصطفی یونسی از حزب حكمتیست٬مهدی حسینی از حزب كمونیست ایران در سخنرانیهای خود به محكوم كردن دستگیریهای اول ماه مه و شكنجه زندانیان دستگیر شده پرداختند وخواهان اَزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند.این تظاهرات با اعلام اینكه تظاهر كنندگان  در ١٢ ژوئن در اعتراض به مضحكه انتخاباتی رژیم جمهوری جنایت٬ تظاهرات دیگری در مقابل سفارت خانه این مزدوران سازمان خواهند داد و با سرود كوبنده انترناسیونال به پایان رسید.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
 مرگ بر سرمایه داری!     
آزادی، برابری٬ حكومت كارگری!

  تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد كانادا
٢٨ مه ٢٠٠٩