اخراج کارکنان قراردادی ثبت احوال تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ طی چند روز گذشته 35 نفر از کارکنان قراردادی مناطق ششگانه ثبت احوال تهران٬ به دستور ورقایی قائم مقام سازمان ثبت احوال حکومت اسلامی سرمایه داران٬ از کار اخراج شده اند. اکثریت این کارمندان اخراجی را زنان محروم و سرپرست خانواری تشکیل میدهند که هریک بین 3 تا 10 سال سابقه کار دارند و سالهاست تحت شرایط کار قراردادی با پایه دستمزد های 219 هزار تومانی در شرایط نا مناسب و ساعات طولانی کاری و حتی کار در تعطیلات بی هیچ حق و حقوقی مشغول به کار بوده اند. و حالا با اخراج از کار، خود و خانواده هایشان برای گذران روزانه زندگی بشدت در مضیقه هستند.

علیرغم پی گیریها  و مراجعات مکرر این کارمندان اخراجی٬ همچنان بین اداره کار و سازمان ثبت احوال تهران سر گردانند! تاکنون اداره کار با بهانه های واهی از هرگونه اقدام جهت پرداخت بیمه بیکاری و پی گیری خواستهای این کارمندان اخراجی خود داری نموده است. قشمی رئیس ثبت احوال تهران نیز با گستاخی  گفته است: "ما نه بودجه داریم٬ نه نیروی قراردادی می خواهیم٬ و حاضر به دیدن هیچیک از نیروهای اخراجی هم نیستم!"

لازم به ذکر است که مبلغ عیدی پایان سال این کارمندان نصفه٬ یعنی 250 هزار تومان٬ پرداخت شده است. همينطور مبالغ مربوط به سنوات، اضافه کاری، مرخصی و برخی مزایای ناچیز جانبی همچنان پرداخت نشده به قوت خود باقی است. کارمندان اخراجی و معترض در چند روز گذشته بارها طی مراجعات اعتراضی و مکرر خود به  ثبت احوال تهران و اداره کار خواهان بازگشت به کار فوری یا دریافت بیمه بیکاری و همچنین دریافت دستمزدهای معوقه خود شده اند.

بنا به اعلام یکی از کارکنان کارگزینی سازمان ثبت احوال٬ علاوه بر 35 نفری که از کار اخراج شدند٬ هم اکنون در سطح ثبت احوال تهران بیش از 105 کارمند قراردادی دیگر مشغول به کارند که بنا به دستور وزارت کشور "در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه ها" در آینده نزدیک از کار اخراج خواهند شد.

"يا کار يا بيمه بيکارى مکفى" يک رکن سياست اصولى طبقه کارگر در مقابل سياست بيکارسازى است. کارگران و کارکنان و کليه مزدبگيران بايد در اتخاذ اين سياست در مقابل تهاجم سرمايه متحد و همصدا باشند.
 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٣ فروردين ١٣٨٨ – ١٢ آوريل ٢٠٠٩