دستگيرى فعالين کارگرى ترکيه را محکوم ميکنيم!


بنا به اخبار منتشر شده از جانب اتحاديه هاى کارگرى فرانسه٬ در ساعات اوليه روز ٢٩ مه ٢٠٠٩ در ترکيه ٣۵ نفر از فعالين کارگرى دستگير شدند. نيروهاى سرکوبگر پليس امنيتى طى يک حمله سازمانيافته به دفاتر اين فعالين آنها را دستگير و زندانى کرده اند. همينطور در اين تهاجم به سبک پليس امنيتى ايران کامپيوترها و اسناد و سى دى هاى موجود در دفتر اين فعالين را ضبط کردند. تاکنون در اخبار رسمى دولت ترکيه دليل دستگيرى اين فعالين عنوان نشده است. سونگول مورسومبول دبير زن کنفدراسيون اتحاديه خدمات عمومى٬ گلچين ايزبرت دبير ايجيتيم  سن٬ اليف آکگول از سازماندهندگان ايجيتيم سن٬ و يوکسل موتلو از انجمن حقوق بشر در ميان دستگير شدگان هستند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تهاجم به فعالين کارگرى و اتحاديه اى در ترکيه را قويا محکوم ميکند و خواهان آزادى بيقيد و شرط و فورى آنهاست. دولتهاى پليسى و سرکوبگر ترکيه در دو سه دهه گذشته تجربه فراوانى در پرونده سازى و دستگيرى و اعدام فعالين کارگرى و کمونيستها و سوسياليستها دارند. حزب مراتب همبستگى خود و طبقه کارگر ايران را با جنبش کارگرى ترکيه و اهداف طبقاتى و سوسياليستى اش اعلام ميکند و با خانواده ها و دوستان و همرزمان اين کارگران همبستگى خود را اعلام ميکند.

کارگران ترکيه بايد متحدانه خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط اين فعالين شوند. آنچه اخيرا در ترکيه رخ داده است٬ و در دهه هاى گذشته تعداد بيشمارى از کارگران سوسياليست و فعالين جنبش کارگرى را قربانى کرده است٬ هر روز در ايران تکرار ميشود. آخرين مورد دستگيرى بيش از ١۵٠ نفر از فعالين کارگرى و شرکت کنندگان در پارک لاله تهران بود که قصد داشتند مراسم روز جهانى کارگر را برپا کنند. کارگران ايران همواره بر همبستگى انترناسيوناليستى و طبقاتى خود با مبارزات کارگران در هر کشور جهان تاکيد کرده اند و در قطعنامه اول مه ٢٠٠٩ مراتب قدردانى خود را از همبستگى جهانى کارگران با طبقه کارگر ايران اعلام کرده اند.

در مقابل دولتهاى اسلامى  سرمايه دارى در ايران و ترکيه٬ کارگران دو کشور و منطقه نياز به تقويت همبستگى انترناسيوناليستى دارند.

 

زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ خرداد ١٣٨٨– ٩ ژوئن ٢٠٠٩