گوشمالی مزدوران نیروی انتظامی
توسط جوانان و مردم آریا شهر تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ ديروز دوشنبه 14/5/87 راس ساعت 11 صبح٬ در حالیکه ماموران مزدور اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی قصد پلمب یکی از مراکز تجاری آریا شهر تهران واقع در بلوار کاشانی را داشتند٬ با مخالفت و اعتراض صاحبان این مرکز تجاری روبرو شدند. در حين این اعتراض و در گیری٬ جوانان و مردم این منطقه در حالیکه هر لحظه به جمعیتشان اضافه می شد٬ در اعتراض به سرکوب و برخورد خشن مزدوران انتظامی دست به تجمع اعتراضی زدند. ماموران انتظامی قصد سرکوب و متفرق نمودن جوانان و مردم ناراضی را داشتند. کار به درگیری متقابل بین ماموران خود فروش انتظامی و جوانان و مردم معترض علیه حکومت کشیده شد. مقاومت و یورش شجاعانه مردم و جوانان در حالیکه با فریاد بلند به بانیان حکومت اسلامی و مزدورانش فحش میدادند منجر به کتک کاری و گوشمالی ماموران نیروی انتظامی شد. درعین حال یک دستگاه خودروی حامل مزدوران انتظامی که در محل حاضر بود مورد حمله خشمگینانه جوانان و مردم معترض قرار گرفته و به شدت آسیب دید.

ماموران سرکوب که از مقابله با جوانان درمانده بودند از دیگر نیروهای ویژه و گارد ضد شورش نیروی انتظامی طلب کمک نمودند. این درگیری و اعتراض بمدت یک ساعت و نیم از ساعت یازده صبح تا یک و نیم بعد ازظهر در حالیکه بلوار کاشانی تقریبا بسته شده بود همچنان ادامه داشت. طی این درگیریها جمعی از جوانان و مردم معترض دستگیر شده اند که هنوز آمار دقیقی از دستگير شدگان در دست نیست. در ضمن خیابانهای کاشانی و بلوار فردوس از ديروز دوشنبه زمان شروع در گیریها تا عصر امروز سه شنبه توسط مزدوران حکومتی به حالت حکومت نظامی درآمده است.

حزب٬ به جوانان و مردم شريف آرياشهر تهران درود ميفرستد. آريا شهر با شعار "حکومت اسلامى نميخواهيم!" مکان خود را در مبارزات انقلابى و آزاديخواهانه عليه ارتجاع اسلامى سرمايه نشان داده است. پاسخ هر تعدى به زنان٬ پاسخ هر بساط شلاق و اعدام٬ و پاسخ هر طرح ارازل و اوباش دولتى همين است. زنده باد جوانان آريا شهر تهران.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مر گ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۵ مرداد ماه ٨٧ – ۵ اوت ٢٠٠٨