به مردم آزاديخواه گوتنبرگ

ما پيروز شديم٬ جمهورى اسلامى شکست خورد!

دو روز اعتراض پر شور و راديکال ما عليه حضور عوامل جمهورى اسلامى در ١٧ و ١٨ مارس٬ و همينطور تلاشهاى انجام شده و صحبت با ارگانهاى دولتى روزهاى قبل و بعد اين اعتراضات٬ حاکى از تلاش سازش ناپذير ما با نمايشى بود که عنوان "خدمات کنسولى" بر خود نهاده بود. همه ميدانيم اين نام تنها روکش تلاش مذبوحانه جمهورى اسلامى براى حضور علنى در خارج کشور و مشخصا در شهر گوتنبرگ بود.

اما اين تلاش با عکس العمل بموقع و محکم ما شکست خورد. عوامل رژيم اسلامى در معيت و حمايت نيروى وسيع پليس و وزارت خارجه و کمون گوتنبرگ حتى نتوانست مثل آدميزاد وارد سالن شود و از آن خارج شود. آنها مفتضح شدند و اين محصول راديکاليسم موجود و نخواستن اين نظام مرتجع ضد کارگر و ضد زن توسط ما بود. حمايتهاى بيدريغى که توسط ايرانيان آزاديخواه به انحا مختلف طى اين چند روز صورت گرفت٬ همکارى و همدلى بخشى از رسانه ها و راديوها با اين حرکت٬ همه قابل تقدير است. مطمئن باشيد که بار ديگر جمهورى اسلامى بايد دو بار فکر کند.

ما بعنوان بخشى از فعالين اين حرکت اين تلاشها را ارج مينهيم و بر آمادگى بيشتر ايرانيان آزاديخواه مقيم اين شهر و کشور سوئد و ديگر کشورها براى مقابله وسيع تر با جمهورى اسلامى تاکيد داريم. سياست جمهورى اسلامى اينست که دور جديدى از فعاليت علنى در خارج کشور را بويژه در آستانه مضحکه "انتخابات" شروع کند. تلاشهاى اخير آنها براى سنجيدن اوضاع و مقدمه گذاشتن صندوقهاى "راى" بود. سياست ما و شما نيروهاى آزاديخواه٬ همانطور که نشان داديم٬ اينست که اين تلاشهاى رژيم اسلامى را در نطفه خفه کنيم و آنها را به سوراخ هايشان بازگردانيم. گوتنبرگ و اماکن عمومى آن جاى مزدوران حکومت اسلامى نيست. نه فقط اين تحرکات جواب درخور ميگيرد بلکه تلاش ما اينست که سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى را ببنديم. صف محکم ما و فريادهاى مرگ بر جمهورى اسلامى بيانگر عزم ما براى جمع کردن بساط جمهورى اسلامى در خارج کشور بود.  

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ايرانيان آزاديخواه و سکولار و سوسياليست و انقلابى در سوئد و کل خارج کشور را به آمادگى و حضور يکپارچه عليه هر تلاش جمهورى اسلامى براى حضور علنى دعوت ميکند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات گوتنبرگ
٣ فروردين ١٣٨٨ – ٢٣ مارس ٢٠٠٩