اوضاع انديمشک همچنان ناآرام است
آمار کشته شدگان به ١١ نفر رسيد

بنا به خبر دريافتى٬ روز يکشنبه ٢۵ اسفند٬ جمهورى اسلامى جنازه دو نفر را از کشته شدگان درگيريهاى انديمشک را به خانواده هايشان براى خاکسپارى تحويل داد. اين دو نفر يکى شان از نیروهای انتظامی و ديگرى خواهرزاده فرمانده نیروی انتظامی اندیمشک اند. با اينکار حکومت اسلامى٬ سایر خانواده های کشته شدگان این درگیریها به خیابان ریختند و خواستار گرفتن اجساد بودند.

در انديمشک حکومت نظامى برقرار حاکم است. شهر توسط تعداد زیادی از نیروهای یگان ویژه و ضد شورش٬ و همينطور نيروهاى کمکى که از شوش و دزفول و اهواز به اندیمشک انتقال داده شدند٬ قرق شده است. مضافا اينکه تفتیش خانه ها وسيع تر شده است و دستگیرها ادامه دارد. تعدادی از دستگیر شده گان روز اول آزاد شدند اما تعداد بيشترى دستگير شدند. آمار کشته شدگان به ١١ نفر رسيده است. روز يکشنبه یکی از زخمیهای روز اول درگيريها متاسفانه درگذشته است. هنوز بيمارستان انديمشک مملو از زخمى است و آمار زخميهائى که به بيمارستان انتقال داده شده اند بيش از ٢٠٠ نفر است. تعداد دستگيريها حدود ۵٠٠ نفر گزارش شده است. بيشتر دستگير شدگان را براى بازجوئى به اهواز منتقل ميکنند. همينطور در درگيرى طايفه ها با نيروى انتظامى يک درجه دار کشته شده و حدود ده نفر از نيروهاى رژيم زخمى شدند.

روز يکشنبه ٢۵ اسفند٬ جنگ طايفه ها با هم و با حکومت ادامه يافت. اين طايفه ها معتقدند که بايد  انتقام فرزند کشته شدشان را بگيرند. يک طرف جنگ طايفه اى را طايفه موسوم به "عبدولى" ها تشکيل ميدهند که در روزهاى گذشته تعداد زيادى از آنها را دستگير کردند و مابقى يا مخفى شدند و يا شهر را ترک کرده اند. گفته ميشود افرادى از اين طايفه که حتى در درگيرى شريک نبودند از ترس انتقام فرار کرده اند! طرف ديگر درگيرها ترکيبى از طايفه هاى موسوم به "لر" به اسامى "سگوند٬ قلاوند و پاپى" هستند. ابتدا طايفه ها روز يکشنبه ٢۵ اسفند مجددا به جان هم افتادند و سپس به خانه های مسکونی همديگر ديگر حمله کردند و ۴-۵ خانه و چندین موتور سیکلت را به آتش کشيدند. درگیری شدید روز يکشنبه بيشتر در محلات از جمله کوى ساختمان و کوى بهارستان و رسالت بوده است. اعتراض عمومى آنها به حکومت اينست که چرا جنازه ها را تحویل خانواده ها نميدهند و چرا جنازه متعلق به نیروهای انتظامی را پس دادند؟ در پاسخ فرمانده نیروی انتظامی انديمشک اعلام کرده است که برای کنترل شهر جنازه ها را در فواصل زمانی تحویل خواهیم داد. صداى تيراندازى از نقاط مختلف شهر بگوش ميرسد و نيروهاى سرکوبگر مرتب گاز اشک آور پرتاب ميکنند.

جنگ طايفه اى و کينه هائى که هرازچندگاه بروز ميکنند و فاجعه مى آفرينند٬ با فرهنگ عمومى و سوالات مبارزه کارگران و مردم زحمتکش خوزستان کوچکترين خوانائى ندارد. اين فرهنگ عشيره اى و عقب مانده اتفاقا وسيله اى شده که جمهورى اسلامى براى سرکوب هر خواست آزاديخواهانه از آن استفاده کند. مثلا اقدام فريدون حسنوند نماينده مجلس رژيم در انديمشک مبنى بر دفاع از طايفه عبدولى٬ که راى آنها را در "انتخابات" خريده است٬ با واکنش طايفه هاى ديگر مواجه ميشود. اصولا فرهنگ عشاير و طايفه ها و جوانمردها اينست که با قدرت و نهادهاى قدرت کنار مى آيند٬ از آنها کمک مالى ميگيرند٬ و برايشان کار ميکنند. اين مسئله اى است که از دوره رژيم پهلوى تا امروز بعنوان يک سنت وجود داشته است. درعين حال ساز خودشان را ميزنند و بخشا هنوز مانند ياغى ها زندگى ميکنند. جمهورى اسلامى هم استفاده خود را ميبرد و عامدانه حساسيت هاى طايفه اى را تحريک ميکند. اعدام قاتل ابراهيم فتحى٬ که در درگيريهاى دو سال پيش کشته شد٬ در سالروز آن يکى ازاين تحريکات است. خريدن راى طايفه ها براى "انتخابات" و جلب رضايت آنها سياست ديگرى است که جمهورى اسلامى پيش ميبرد. نظامى کردن شهر٬ اعلام وضعيت فوق العاده٬ سرکوب مردم محروم٬ دامن زدن به نفرت قومى و طايفه اى و عشيره اى٬ و قربانى کردن جوانان از سياستهاى ارتجاعى جمهورى اسلامى است.

کارگران٬ جوانان٬ مردم محروم انديمشک!
ما دوران عشاير و قبايل را مدتهاست پشت سر نهاده ايم. اگر هنوز عده اى سنت مافياى طايفه ها را زنده نگه ميدارند و تخم کينه و جنگ و عقب ماندگى ميکارند٬ تنها دليلش تلاش براى زنده نگهداشتن موجودى مرده است. رژيم اسلامى هم آگاهانه سواستفاده خود را ازاين وضعيت در خدمت سرکوب جنبشهاى واقعى و مطالبات مردم زحمتکش ميکند. امروز نسل جوان و بيکار شهرى ربط خاصى به تاريخ طايفه ها و مهر و کين هاى آنها ندارد. اين نسل زندگى و کار و حرمت ميخواهد. اين نسل بخشى از نيروى طبقه کارگر است که در پس اين دعواهاى ارتجاعى نابود ميشود. يک سياست کمونيستى و آزاديخواهانه در قبال اين وضعيت بايد بتواند؛

١- دست جمهورى اسلامى را از تحريک و سواستفاده سياسى و سرکوب کوتاه کند. جمهورى اسلامى بعنوان دشمن هر خواست آزاديخواهانه مردم و بعنوان حکومت سرمايه داران دشمن اصلى است. تمام سرها و مشتهاى گره کرده بايد به طرف جمهورى اسلامى برگردانده شود.

٢- رژيم اسلامى قاتل ١١ جوان٬ مسئول زخمى کرده صدها نفر و دستگيرى تعداد بيشترى است. تعداد زيادى از اينها در حال حاضر زير شکنجه هستند. حکومت اسلامى را بايد بعنوان عامل کشتار مردم کرد و خواستار معرفى و محاکمه عاملين جنايت شد. شعار آزادى فورى کليه دستگير شدگان بايد به صدر خواست ها بيايد. مردم آزاديخواه انديمشک بايد تلاش کنند با اظهار همدردى با خانواده هائى که قربانى داده اند٬ آنها را از ماهيت اين جنگها آگاه کنند و آگاهانه مانع تکرار چنين فجايعى شوند.

٣- اما راه حل واقعى تر براى حاشيه اى کردن جنگهاى طايفه اى و مقابله با سرکوبگرى و سواستفاده ارتجاع اسلامى٬ اينست که جنبش مستقل و آزاديخواهانه کارگران و پرستاران و مردم زحمتکش انديمشک عليه سرمايه داران و حکومت شان بميدان بيايد. تنها چنين جنبشى اجتماعى ميتواند آگاهانه مسئله درگيرى طايفه ها را حاشيه اى کند و نسل جوان و محروم را در مسير مبارزه واقعى قرار دهد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب و کشتار مردم بيدفاع انديمشک را قويا محکوم ميکند و مجددا به بازماندگان و خانواده هاى جان باختگان تسليت ميگويد. حزب مردم محروم انديمشک را دعوت ميکند که نيرويتان را متحدانه عليه ارتجاع اسلامى و در دفاع از خواستهاى مستقل و آزاديخواهانه طبقه کارگر بميدان بياوريد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ مارس ٢٠٠٩ – ٢٧ اسفند ١٣٧٨