عليه جمهورى اسلامى و احمدى نژاد جنايتکار
از همه جا به کپنهاک برويد!

روزهاى ١٧ و ١٨ دسامبر احمدى نژاد جنايتکار در کنفرانس بين المللى تغييرات محيط زيستى در کپنهاک پايتخت دانمارک شرکت ميکند. کپنهاک هر روز شاهد تظاهراتهاى وسيع عليه دولتها و سياستهاى آنها در قبال بى توجهى شان به نابودى تدريجى کره خاکى است. جمع سران و نمايندگان دولتهاى مرتجع سرمايه دارى با آمدن احمدى نژاد قاتل و رئيس جمهور باندهاى تجاوز و قتل و ترور جور ميشود!

روزهاى حضور احمدى نژاد قاتل و منفور بعنوان نماينده جمهورى اسلامى بايد با اعتراضات وسيع تر و داغ ترى روبرو شود. بايد حکومت اسلامى را بعنوان حکومت کهريزک و اوين و تجاوز و کشتار مخالفين سياسى مورد تهاجم وسيع قرار داد. کنفرانسى که احمدى نژادها سخنرانان و "چاره جويان" آن هستند٬ از ابتدا مهر شکست و عدم صلاحيت را بر پيشانى خود دارند. اما نفس حضور اين جانى در دانمارک فرصتى است که وسيعا جمهورى اسلامى را در مقابل چشم جهانيان در منگنه قرار داد.

از همه جا به دانمارک برويد! عليه کليت جمهورى اسلامى و احمدى نژاد قاتل اعتراض کنيد! روزهاى حضور احمدى نژاد را به روزهاى اعتراض به حکومت اسلامى و دفاع از مبارزه انقلابى مردم در ايران براى سرنگونى اين نظام تبديل کنيد! خواهان بسته شدن سفارتخانه هاى رژيم اسلامى در خارج کشور و قطع روابط سياسى و ديپلماتيک دولتها با جمهورى اسلامى شويد! 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ آذر ١٣٨٨ – ١۴ دسامبر ٢٠٠٩