دو گزارش از تبريز٬
اخراج در تراکتور سازى٬
دستمزد معوق کارگران شيرين بخور

تراکتور سازى
تراکتور سازی تبريز قبل از انقلاب مونتاژ مسی فرگوسن انگلیس را به عهده داشت. در حال حاضر با  قطعاتی که از چک و جاهای دیگر وارد میکند و بعضی قطعات جانبی که در کارگاه های کوچک محلی تولید میشود٬ تراکتورهاى مخصوص زمينهاى کوچک را توليد ميکند. تا سال 86 وزارت کشاورزی به صورت قسطی این تراکتورها را در اختیار کشاورزان قرار میداد ولی قسطی دادن تراکتور متوقف شد و این مساله کاهش خرید و ورشکستگی کارخانه را به دنبال داشت .

علاوه بر اخراج شدن بیش از 300 نفر از کارگران کارخانه تعداد زیادی از کارگران قطعه سازان نیز بیکار شدند. قطعه سازان که اکثرا وام بانکی داشتند بزرگترین ضربه را خوردند و اکثر آنها دچار بحران شده و بخشهائى که هنوز سرپا هستند با کارهای متفرقه گذران میکنند. کارگران بيکار شده وضعیت بدترى دارند و اغلب براى تهيه لقمه اى نان به کارهائی مثل سیگار فروشی و دستفروشی و يا مسافرکشی رو آورده اند. بیمه بیکاری شامل کارگرانى میشود که حداقل 5 سال سابقه بیمه داشته باشند و مدت پرداخت بیمه بیکاری حداکثر 2 سال است. بيمه براساس حداقل حقوق می باشد. کارگران تبریز از حقوق خود به خوبی آگاه هستند ولی مشکل از قوانین حاکم است که عليه منافع کارگران است.

کارگران شیرین بخور
کارگران شیرین بخور تبریز حدود سه ماه است که حقوق ماهيانه شان پرداخت نشده است. با اينحال هر روز موقع خروج از کارخانه مورد بازرسى بدنى قرار ميگيرند. مديران بجاى پرداخت حقوق کارگران٬ از جيب آنها مواد اوليه ميخرند. يکى از کارگران ميگفت ميخواهند 50 نفر را اخراج کنند. وضعيت اقتصادى جامعه کلا دارد بهم ميريزد. اين کارخانه حدود 300 کارگر دارد و حقوق ماهيانه شان 270 هزار تومان است. توليد اين کارخانه کيک و شيرين عسل است. کارگران نگران اخراج اند و کارفرما با توجه به اين نگرانى کارگران و اينکه حقوق سه ماه آنها را در گرو دارد٬ مجانى از کارگران کار ميکشد. معمولا کارگران با فشار يکى دو ماه حقوق عقب افتاده را نقد ميکنند اما همواره مقدارى از حقوقها دست کارفرما ميماند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ اسفند ١٣٨٨ – ٢٢ فوريه ٢٠١٠