کارگران تولید گستر آسیا
اعتراض علیه اخراج و دستمزدهای معوقه

اوضاع نابسامان شرایط کار و زندگی کارگران تولید گستر آسیا بعلت کار شکنی و سود جویی سرمایه داران همچنان ادامه دارد. عوامل کارفرما که به بهانه تعطیلی کارخانه پیش از آذر ماه کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و وعده پرداخت دستمزدهای آذر ماه را نیز داده بودند٬ تا این لحظه نه تنها دستمزدهای آذر ماه را نپرداختند٬ بلکه با گذشت چندین روز از پایان ماه دستمزدهای مربوط به دیماه هم پا در هوا و مبهم مانده است.

به دنبال اعتراضات کارگران علیه این اوضاع اسفبار حضرات سرمایه دار حاتم بخشی نموده و گفته اند هر کارگری بخواهد میتواند مساعده بگیرد! عده انگشت شماری از کارگران به سر کارهایشان بازگشته اند. اما وضعیت کار و زندگی کارگران و خانواده هایشان بحرانی و معلق است. از جمله خواستهای اصلی کارگران در حال حاضر بازگشت به کار و دریافت فوری دستمزدهای معوق٬ برخوردارى از امنیت شغلی٬ و لغو هر گونه کار قراردادی و پیمانکاری میباشد .

شرکت تولید گستر آسیا با بیش از 40 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ از جمله مراکز تولید روکش و تو دوزی و صندلی و مجری سفارشات ایران خودرو در جاده آدران اسلام شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ ژانويه ٢٠١٠ – ۶ بهمن ١٣٨٨