کارگران روغن نباتی بهشهر
اخراجها ادامه دارد !

در اطلاعيه قبلى – ١٣ آذر- خبر داديم که طی چند هفته بیش از 150 نفر از کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی بهشهر٬ بنا به دستور "مالک" مدیر کارخانه و سرمایه دار بزرگ از کار اخراج شده اند. تعدادی از اين کارگران اخراجی حتی قراردادهای بی اعتبار و کارفرما پسندشان هم به اتمام نرسیده بود. اين کارگران که بدون در نظر گرفتن هیچ حق و حقوقی از کار اخراج شدند٬ هنوز دربدر مشغول شکایت و اعتراض هستند و تاکنون به نتيجه اى نرسيدند. بنا به خبر دريافتى٬ اخراج کارگران ادامه دارد و مجددا بدستور "مالک" مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری طرحی برای اخراج بیش از 100 نفر دیگر از کارگران را در دست دارند!!

سیاست مالک و همدستانش برای کسب سود بیشتر اخراج کارگران قدیمی و طرف قرارداد با کارخانه و در عین حال بکارگیری کارگران جدید با دستمزدهای کمتر در قبال کار سنگین تر و بیشتر از طریق شرکتهای انگل پیمانکاریست. به هر ایراد و بهانه واهی برای اخراج کارگران متوسل میشوند و در جواب کارگران معترض هم میگویند؛ "بازار خراب است و تولید روغن نباتی جامد سودی ندارد"! این در حالیست که کارخانه با 3 شیفت بيوقفه مشغول تولید است!؟ اسامی کارگرانی که مشمول طرح جديد اخراج میشوند هنوز اعلام نشده است. اما از هم اکنون شمارش معکوس برای اخراج شروع شده و هراس از بیکاری و گرسنگی و فقر بیشتر کابوس هر روزه کارگران و خانواده های محروم شان است !

کارگران روغن نباتى بهشهر!
در مقابل اخراج دسته جمعى اعتراض کنيد. مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و وارد اعتصاب شويد. خواهان توقف اخراجها و بازگشت به کار همکارانتان شويد. زندگی، امنیت شغلی و رفاه کارگران و خانواده هایشان تنها چیزی است که برای سرمایه داران و حکومت اسلامیشان بی اعتبار و بی ارزش است. خدای سود بر جنون این جنایتکاران فرمان میراند و براى همين حاضر به هر کارى هستند. متشکل شويد و سياست ضد کارگرى کارفرماها را به شکست بکشانيد.

کارخانه روغن نباتی بهشهر با بیش از1200 کارگر قراردادی سفید امضا٬ با قراردادهای یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت کاری٬ در جاده قدیم تهران - کرج واقع است. دراين کارخانه انواع روغنهای خوراکی مایع و جامد توليد ميشود.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۶ آذر ١٣٨٨ – ١٧ دسامبر ٢٠٠٩