تظاهرات در مقابل مجمع اسلامی در لندن

جمعه شب پنجم فوریه در لندن، مراسم "اربعین حسینى" توسط عوامل رژيم اسلامى در محل مجمع اسلامی برگزار شد. جمهوری اسلامی براى اين مراسم طبق معمول حزب اللهى هاى مزدور را از کشورهاى عراق و لبنان و فلسطین جمع کرده بود تا مراسم چهلم امام حسین شان را برگزار کنند.

فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جمعی از مخالفین حکومت اسلامی در لندن در مقابل اين نمايش مضحک اسلامى دست به اعتراض زدند. فعالین حزب با پخش اطلاعیه حزب در خصوص 22 بهمن و ارائه عکسهائی از جنایات رژیم اسلامی٬ بر محاکمه سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت تاکيد کردند. یکی از فعالین حزب با حضور در مقابل سالن و سر دادن شعار علیه جنايتکاران اسلامی٬ باعث وقفه در اجراى نمايش رژيم شد. در طول این اعتراض فعالین حزب بارها رو در روی مزدوران مرتجع جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این اعتراض تا پایان مراسم مضحک "اربعین" ادامه داشت .

اينروزها بيشتر از هر زمان در چهارگوشه جهان فرياد سرنگونى جمهورى اسلامى و اقدام عليه مزدوران حکومتى ديده ميشود. بزودى بساط سفارتخانه ها و مراکز "فرهنگى" و جاسوسى و تروريستى جمهورى اسلامى را در خارج کشور به قدرت مبارزه انقلابى جمع خواهيم کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى- تشکیلات انگلستان
٢٠ بهمن ۱۳۸۸ - ٩ فوریه ۲۰۱۰