اخراج کارگران
کارخانه روغن نباتی بهشهر !

بنا به خبر دريافتى٬ طی چند هفته اخیر بیش از 150 نفر از کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی بهشر٬ بنا به دستور "مالک" مدیر کارخانه و سرمایه دار بزرگ از کار بیکار و اخراج شده اند. تعدادی از کارگران اخراجی حتی قراردادهای بی اعتبار و کارفرما پسندشان هم به اتمام نرسیده است. اخراج کارگران با انواع بهانه های دروغ  و واهی انجام می شود. این کارگران نه یکباره بلکه طی 20 روز گذشته بتدریج و متناوب از کار اخراج شده اند. اخراج تدریجی و مداوم کارگران سیاست ضد کارگری بسیاری از سرمایه داران در کارخانه ها و مراکز تولیدی است. سرمایه داران با توسل به اخراج تدریجی همیشه خطر اخراج و گرسنگی بیشتر را بالای سر کارگران و خانواده های محرومشان نگه میدارند. میخواهند با تهدید همیشگی خطر اخراج٬ کارگران مطیع تر و امر بردارتر باشد. با اخراجهای تدریجی در میان صفوف کارگران تفرقه و جدایی ایجاد کرده تا مبادا کارگران عاصی و معترض متحد و یکپارچه به پاخیزند. همه این ترفندهای ضد کارگری برای افزایش استثمار بیشتر و کسب سودهای بیشتر است.

طی روزهای اخیر کارگران اخراجی و معترض با وجود مراجعات مکرر خود به ادارات مزدور و کارگزار سرمایه داران از قبیل؛ بیمه و کار و دادگستری موفق به دریافت حق و حقوق خود نشده اند. مالک مدیر کارخانه در جواب کارگران اخراجی معترض گفته است: تولید روغن نباتی منجمد دیگر بازار ندارد و ما نیازی به شما نداریم! یکی از کارگران اخراجی میگفت: این دروغ است. هم اکنون کارگران کارخانه همچنان در 3 شیفت 8 ساعته و فشرده بدتر از سابق مشغول کارند. هدف مالک و همدستانش اخراج کارگران قدیمی و استخدام کارگران جدید با دستمزدهای کمتر در شرایط کاری بدتری است. همچنین میخواهند با تعدیل نیرو فشار کاری بیشتری را به کارگران اعمال کنند .

کارخانه روغن نباتی بهشهر با بیش از 1200 کارگر قراردادی، سفید امضا و پیمانکاری٬ با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت سنگین و پرفشار کاری٬ واقع در جاده قدیم تهران – کرج  و بخشی دیگر از این کارخانه واقع در قرچک ورامین می باشد. خط تولید کارخانه تولید انواع روغنهای مایع و جامد نباتی میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٣ آذر ١٣٨٨ – ۴ دسامبر ۲۰۰۹