درگیری و تجمع اعتراضی
در آریا شهر تهران !

بنا به خبر دريافتى٬ امروز سه شنبه ٢٧ اسفند ماه ساعت ١١ ظهر٬ فلکه دوم آرياشهر تهران شاهد درگيرى جوانان با نيروهاى سرکوبگر بود. مسئله اينگونه شروع شد که ماموران اوباش حکومت اسلامی سرمایه داران قصد بازداشت جوانی را به جرم فروش سی دی "مبتذل" داشتند. اين اقدام ماموران با مخالفت و اعتراض این جوان دستفروش روبرو شد. مزدوران نيروى انتظامی در انظار عموم مبادرت به ضرب و شتم وحشيانه این جوان نمودند.

دراين ميان زن جوانی که شاهد این صحنه جنون و وحشيگیری اسلامی بود٬ از شدت ترس بیهوش میشود! بلافاصله در واکنش به اين وضعيت صدها نفر از جوانان و مردم در اعتراض به وحشیگری اوباش حکومت اسلامی دست به تجمع اعتراضی و مخالف میزنند. بسرعت کار به درگیری جسته و گریخته میکشد و مزدوران بیشتری از ساير پايگاهها برای سرکوب و کنترل اوضاع به محل اعزام میشوند. درگیری و اعتراض به نيروى سرکوب تا ساعت یک بعداظهر ادامه داشته است. از ميزان دستگیریهای احتمالی خبری در دست نیست.

حزب٬ به جوانان و مردم انقلابى آرياشهر درود ميفرستد. آريا شهر در اعتراض و فرياد "جمهورى اسلامى نميخوايم٬ نميخوايم!" شهرت دارد و نمونه و الگوئى براى مقابله با دست درازى مزدوران حکومتى عليه مردم زحمتکش و زنان و جوانان است. اين نوع اجتماعات را بايد آگاهانه با شعارهائى که خواست اکثريت مردم محروم را بيان ميکند ارتقا داد. 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

18 مارس 2009 – 27 اسفند 1378