مردم٬ کارشان را تمام کنيد!

امروز تهران، بدنبال یک هفته اعتراض و درگیری در سراسر کشور، صحنه جنگ با جمهورى اسلامى بود. در مناطق مختلف و کوچه و خيابانهاى تهران درگيرى مردم با نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسلامى به وسعت در جريان است. مردم معترض بدرست مقرهاى نيروى سرکوب انتظامى و بسيج را مورد حمله قرار ميدهند٬ فریاد "رژیم سرنگون است سر میدهند، سران رژيم و در راس آنها خامنه اى را مورد هدف قرار گرفته اند٬ از پير و جوان در خيابانها فرياد ميزنند و به دامنه و عمق اعتراض افزوده ميشود. شهرهاى ديگر ايران بسرعت وارد اعتراض ميشوند و چشم انداز سراسرى شدن مبارزه براى بزير کشيدن جمهورى اسلامى مهمترين معضل حکومت است. با گسترش جنبش اعتراضى٬ رژيم ناتوان از کنترل اوضاع است. عملا اوضاع از دست شان در رفته است و هزيمت ميان نيروى سرکوب شروع شده است. امروز نقطه عطفی در مبارزات و رو در رویی مردم با رژیم اسلامی بود. یورش و تعرض مستقیم مردم به نیروهای سرکوب و اوباش اسلامی ضربه مهمی به حکومت نظامی اعلام نشده رژیم در ماه های اخیر است. جامعه امروز شاهد صحنه هایی از قیام مردم علیه رژیم اسلامی بود.

جمهورى اسلامى با آرايش فعلى قابل دوام نيست. آنچه که امروز بعنوان کليدى ترين سوال در مرکز توجه نهادهاى قدرت جمهورى اسلامى قرار دارد٬ جمع کردن اين اوضاع و وقت خريدن و تحميل سازشى به مردم است. خامنه اى اکنون به منفورترين شخصيت سياسى تاريخ ایران بدل شده است و احمدی نژاد صرفا بعنوان دنبالچه وی مطرح است. مردم راس نظام، حاميان آن و نيروى سرکوبش را مورد هدف قرار داده اند.

چه راههائى به روى حکومت باز است؟ کدام نقطه سازشها عملى اند؟ چگونه بايد جنبش سرنگونى اين خاکريزها را درهم بکوبد و معنى پيروزى در گام اول کدام است؟ اینها سوالات پیشاروی ما در مبارزه برای به زیر کشیدن رژیم اسلامی است.

چند احتمال وجود دارد: بدستور خامنه اى احمدى نژاد را کنار بگذارند يا صاف و ساده سرش را زير آب کنند؛ خود خامنه اى را به بهانه اى از جمله بيمارى پشت صحنه بفرستند و با تعيين شوراى رهبرى، وعده انتخابات مجدد و اجراى قانون اساسى وقت بخرند. اين راهى است که ممکن است باصطلاح "عقلاى نظام" طرح و براى نجات نظام به خامنه اى تحميل کنند. هدف چنین طرحی تلاش برای حفظ جمهوری اسلامی در آرایشی جدید و متوقف کردن تعرض مردم به کل نظام است. در صورت اتخاذ و پیروزی این طرح خواهند کوشید کنار گذاشتن احمدی نژاد و خامنه ای را بعنوان پیروزی مبارزات و خیزش مردم جا بزنند. از سوی دیگر ممکن است جناح هار حاکم یک کودتای تمام عیار سازمان دهد. معنى اين کودتا چيزى جز اعلام وضعيت فوق العاده و حکومت نظامى رسمى٬ دستگيرى و ترور و پاکسازى مخالفين درون حکومتى٬ و هجوم گسترده تر و خونين تر به مردم معترض نيست. جمهوری اسلامی امکان مانور زيادى ندارد. مساله اینجاست که هیچیک از این دو شق راه نجات جمهوری اسلامی نیست. جمهورى اسلامى متکى به کودتاى نظامى خامنه اى و سپاه بسرعت با ضد کودتاى مردم سرنگون ميشود و جمهورى اسلامى متکى بر ائتلافى از "عقلاى نظام" و موسوى و شرکاء عمر زيادى نخواهد داشت و صرفا بعنوان فصل پایانی رژیم اسلامی نقش ایفاء خواهد کرد. جمهورى اسلامى به ته خط رسيده است. اين راه بدون بازگشت است.

ترديدى نبايد داشت که جمهورى اسلامى بدون خامنه اى ها مورد حمايت وسيع دولتهاى غربى٬ جريانات ملى اسلامى٬ بخش وسيعى از اپوزيسيون راست و چه بسا بخشى از اپوزيسيون چپ قرار گيرد. همه و هر کدام با توجيهى تلاش خواهند کرد که دستشان به دولت و ائتلاف بورژوائى جديد بند شود. تلاش خواهند کرد فرصت بخرند٬ مردم را به کم قانع و متفرق کنند و نهايتا با تجديد قوا، کارگران و مردم را به خونين ترين شکل درهم بکوبند. بايد هوشيار بود و اين خطر را پيشاپيش شناخت و درهم شکست. لذا مسئله کليدى براى اردوى سرنگونى طلب و بويژه براى ما اردوى کارگر و سوسياليسم و آزاديخواهى اينست که هر نقطه سازشى را درهم بکوبيم٬ جمهورى اسلامى را تماما سرنگون کنیم و پيروزى را راسا و با اتکاء به نيرو و خواستهاى بنيادى خود تعريف کنيم.

مردم آزادیخواه!
مبارزه براى سرنگونى تمام و کمال جمهورى اسلامى را در سراسر ايران گسترش دهيد؛ همه جا بويژه در محلات متشکل شويد؛ ارگانهاى توده اى قيام براى خارج کردن کنترل از دست ارگانهاى سرکوب و خلع يد از جمهورى اسلامى را ايجاد کنيد؛ کليه زندانيان سياسى بايد بدون قيد وشرط آزاد شوند؛ درب زندانها بايد با قدرت انقلابى مردم باز شود؛ تمامى ارگانهاى قدرت رژيم اعم از نيروهاى سرکوب و نهادهاى مافوق مردم بايد منحل شوند؛ آزادى بيان و اجتماع و اعتراض و تشکل و تحزب بدون قيد و شرط بايد برقرار شود؛ جمهورى اسلامى بايد تماما برود و اين تنها به نيروى انقلابى و قاطع مردم آزاديخواه ممکن است. هر ذره سازش با جمهورى اسلامى و يا جناحى از آن٬ هر ذره تمکين به دستگاه مذهب و آخوند٬ هر ذره سازش با قوانين اسلامى عصر حجر، به معناى استقرار مجدد ارتجاع اسلامى و يا ارتجاعى ديگر در قامتى جديد است. بايد کارشان را تمام کنيم.

کارگران!
طبقه ما و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر بايد رهبر مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى شود. پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از هر چيز منوط به اين است که اولا، طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى بگذارد، ٽانیا جریانات اپوزیسیون راست و ملی – اسلامی را ایزوله و حاشیه ای کرده و ثالٽا، توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسلامى بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند. متشکل شويد؛ شوراهاى کارگرى را در مراکز کارگرى برپا کنيد؛ سياست کنترل کارگرى را در دستور بگذاريد و قدرت و کنترل بر توليد را راسا در کارخانه ها بدست بگيريد؛ براى آغاز اعتصاب عمومى و شکستن کمر رژيم اسلامى آماده شويد. تنها کارگران ميتوانند صحنه را کاملا بنفع آينده اى آزاد عوض کنند. 

زنان!
آزادى زن با جمهورى اسلامى و بقاى نظام آپارتايد اسلامى و قوانين اسلامى و حجاب ممکن نيست. زنان براى دستيابى به آزادى و برابرى بايد در گام اول جمهوری اسلامی، این نظام تا مغز استخوان زن ستیز را درهم بکوبند٬ قوانين اسلامى ضد زن را ملغى اعلام کنند٬ حجاب را دور بياندازند و بسوزانند. زنان نمیتوانند با وجود جمهوری اسلامی به برابرى واقعی و آزادی بی قيد و شرط دست یابند. يک ذره سازش با قوانين ضد زن و نظام ضد زن را نبايد پذيرفت. بايد با قدرت هر مانعى را کنار زد. متشکل شويد و نهادهاى انقلابى براى الغاى تمام و کمال این نظم ضد زن را ايجاد کنید.

جوانان!
جمهورى اسلامى تاکنون در مقابل اراده انقلابى شما شکست خورده است. حکومت مذهبى و قوانين ارتجاعى مذهبى عليه هر نوع آزادى و شادى و فرهنگ پيشرو و خلاصى از فرهنگ عقب مانده است. جمهورى اسلامى دشمن زندگى آزاد و برابر و مدرن٬ منشا ناامنى اقتصادى و بى آيندگى اجتماعى است. براى خلاصى از مذهب و فرهنگ ارتجاعى اسلامى بايد جمهورى اسلامى را تماما بزير کشيد و نظامى مبتنى بر آزادى و برابرى و رفاه٬ يک جمهورى سوسياليستى برپا کرد. وسيعا در محلات و دانشگاهها و مراکز آموزشى متحد شويد، شوراهاى سرخ تان را برپا کنيد و جمهورى اسلامى و نيروى سرکوبش را درهم بکوبيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کارگران٬ زنان و جوانان را در سراسر ايران به گسترش مبارزه و قيام براى سرنگونى تمام و کمال جمهورى اسلامى فرا ميخواند. نبايد اجازه و فرصت هیچگونه بازسازى و تجديد قوا به ارتجاع اسلامى و متحدين رنگارنگش داد. نبايد اجازه داد با تحميل نقطه سازشها به اعتراض و مبارزه براى سرنگونى، بار ديگر آزادى را به مسلخ ببرند. جمهورى اسلامى در سراشیب سقوط دست و پا ميزند٬ وقت آنست که کارشان را تمام کنيم!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۶ ديماه ١٣٨٨ – ٢٧ دسامبر ٢٠٠٩