پخش اطلاعیه حزب
در مناطق پارک لاله و کوی دانشگاه تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ روز دوشنبه ٢٨ اردیبهشت ماه برخی از مناطق تهران تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کار گری قرار گرفت. در این اقدام تبلیغی صدها نسخه از اطلاعیه حزب تحت عنوان "کارگر زندانی آزاد باید گردد!" در مناطق خیابان کارگر شمالی و کوی دانشگاه شامل محلات و خیابانهای فرعی و اصلی اطراف، دانشگاه فنی، ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس، پارک لاله و محله های اطراف، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر و دانشگاه تهران، محوطه پارکینگ اختصاصی دانشگاه تهران، دانشکده پیرا پزشکی ساختمان شماره 2 ، میدان انقلاب و خیابان فخر رازی، خیابان طالقانی و خیابان کارگر جنوبی توزیع گردید.

توزيع اطلاعيه هاى حزب در دفاع از کارگران زندانى در بسیاری از موارد با استقبال گرم و پر شور جوانان و مردم روبرو شد. لازم به یاد آوریست این اقدام تبلیغی رفقا در شرایطی انجام شد که بخصوص مناطق کوی دانشگاه، پارک لاله و دانشگاه تهران از اول مه تاکنون همچنان حالت نظامی دارد و محل جولان پلیس و انواع نیروهای مزدور و سرکوبگر حکومت اسلامی است.

حزب تلاش رفقاى انقلابى و کمونيست را ارج مينهد و کارگران و مردم آزاديخواه ايران را دعوت ميکند به طرق مختلف براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى تلاش کنند. در اجتماع خانواده ها که مرتبا برگزار ميشود شرکت کنيد و در محلهاى کار و محلات در مورد چگونگى حمايت از دستگيرشدگان اول مه ابتکارات مختلف را بکار بريد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٩ مه ٢٠٠٩