مرگ بر جمهورى اسلامى
حکومت فقر و اختناق نميخواهيم!

امروز جمعه ١٢ ژوئن در کشورهاى مختلف اجتماعاتى عليه مضحکه انتخاباتى حکومت اسلامى بويژه در مقابل سفارتخانه هاى رژيم اسلامى برگزار شد. در استکهلم سوئد نيز تظاهراتى از ساعت ٩ صبح آغاز و تا حدود ساعت ٣ بعدازظهر ادامه يافت. دراين تظاهرات جريانات سياسى و نهادها و مخالفين جمهورى اسلامى شرکت کرده بودند.

تظاهرات استکهلم عليرغم بارندگى شديد پرشور و اعتراضى برگزار شد. شرکت کنندگان و نمايندگان جريانات سياسى در تريبون آزاد تظاهرات مرتبا عيله حکومت اسلامى افشاگرى ميکردند و افراد معدودى را که گاه گاه براى "راى" دادن به طرف سفارت ميرفتند مورد خطاب ميدادند که به رژيم آدمکشان راى ندهيد٬ به رژيم ضد زن و ضد کارگر راى ندهيد٬ به جمهورى اسلامى راى ندهيد.

در اين تظاهرات تنشى با پليس بوجود آمد. يکى از شرکت کنندگان در مقابل سفارت برهنه شد و روى "صندوق راى" سمبوليکى که تهيه کرده بود نشست. پليس فورا اين جوان معترض را دستگير کرد. بلافاصله تظاهرکنندگان به حرکت پليس واکنش نشان دادند و با بستن جاده خواهان آزادى او شدند. در اين ميان تنش با پليس که با باتوم ها تلاش داشتند صف تظاهرات را عقب برانند مدتى ادامه پيدا کرد. يکنفر ديگر هم دستگير شد. نهايتا بدنبال اعتراض تظاهر کنندگان و اصرارشان بر آزادى آنها يکى از ماموران پليس اعلام کرد که اين افراد بازداشت نيستند بلکه فقط نگه داشته شدند و آزاد ميشوند.

تعداد محدودى امروز به جاسوسخانه رژيم اسلامى براى "راى" دادن مراجعه کردند. بدنبال تنشى که پليس ايجاد کرد٬ افرادى که براى شرکت دراين مضحکه به سفارت ميرفتند٬ توسط پليس از مسير متفاوتى از تظاهرات به درون سفارت هدايت ميشدند. عليرغم تلاشهاى دوره اخير جمهورى اسلامى٬ عدم شرکت گسترده ايرانيان مقيم خارج کشور مانند دور قبل بود. جمهورى اسلامى نتيجه اى سياسى از اقدامات تاکنونى اش براى تغيير فضاى خارج کشور و حضور علنى اش نگرفته است و نخواهد گرفت. نمايش انتخابات در خارج کشور و تحريم وسيع ايرانيان سندى براين ادعاست.  


مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج از کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد سوئد
١٢ ژوئن ٢٠٠٩