"نه"
 به مضحکه "انتخابات"!

در ايران انتخابات برگزار نميشود. مخالفين سهل است٬ خودى ترين خوديها نميتوانند دراين نمايش شرکت کنند. گذاشتن نام انتخابات به اين مناسک اسلامى توهين به شعور مردم است. "انتخابات" در ايران اسلام زده دريچه هيچ گشايش سياسى و اقتصادى کارگران و مردم محروم نيست بلکه مرحله اى از تحکيم اسارت سياسى و اقتصادى آنهاست. ما به اين مضحکه "نه" ميگوئيم. انتخاب ما يکى از چهار کانديد جنايتکار نيست٬ انتخاب ما سرنگونى نظام جنايتکاران است. عليه اين بساط متحدانه بميدان بيائيد. همراه با دوستان و خانواده تان در تظاهرات عليه جمهورى اسلامى و مضحکه "انتحابات" اش در روز ١٢ ژوئن شرکت کنيد!

استکهلم٬ جمعه ١٢ ژوئن ساعت ٩ صبح در مقابل سفارت رژیم اسلامی

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج از کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد سوئد
٧ ژوئن ٢٠٠٩