عليه جمهورى اسلامى به خيابانها بيائيد!

ايرانيان خارج کشور٬ آزاديخواهان!
بار ديگر معلوم شد "انتخابات" در جمهورى اسلامى دريچه هيچ گشايش سياسى و اقتصادى و فرهنگى نيست. بار ديگر معلوم شد انتخاب بين "بد و بدتر" پاسخ نيست. معلوم شد بحث "اگر راى ندهيد احمدى نژاد مى آيد" پوچ بوده است. حتى آنجا که بخشى از مردم دراين نمايش با محاسبات خودشان شرکت ميکنند٬ باز احمدى نژاد را از صندوق بيرون ميکشند. معلوم شد که براى تحقق هر درجه از آزادى بايد اين نظام را جارو کرد. معلوم شد حق با کمونيستها و انقلابيون و سرنگونى طلبان بوده است.

روزهاى اخير شهرهاى ايران صحنه اعتراض مردم عليه ارتجاع و اختناق و سرکوب خشن آنان توسط نيروهاى جمهورى اسلامى است. موسوى و کروبى و رضائى هم نقش ترمزگير را ايفا ميکنند و حتى جرات اين را ندارند که در مقابل طرف مقابل شهامتى از خود نشان دهند. اينها پاره تن نظام اند و مبارزه واقعى مردم تلاشى براى نفى همه آنهاست. آنچه امروز جريان دارد ادامه "انتخابات" نيست٬ ادامه حرکتى است که به بهانه "انتخابات" عليه اختناق و ارتجاع اسلامى بميدان آمده بود.  

در دفاع از تلاش مردم براى نفى جمهورى اسلامى بميدان بيائيد. خيابانهاى خارج کشور را بايد فتح کرد و جمهورى اسلامى را همه جا به محاکمه کشيد. سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى بايد بسته شوند. بايد حمايت افکار عمومى پيشرو و مردم آزاديخواه کشورهاى مختلف را در دفاع از اعتراضات مردم عليه جمهورى اسلامى و در محکوميت سرکوب وحشيانه اين رژيم بميدان کشيد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ ژوئن ٢٠٠٩