تسليت

منصور فرزاد درگذشت!

mansor22

 

امروز یكشنبه ١٣ ماه فوریه، رفيق منصور فرزاد به دليل سکته قلبى در شهر گوتنبرگ سوئد درگذشت!

منصور فرزاد از کمونيستهاى قديمى٬ از فعالين کمونيست شهر سنندج و عضو رهبرى حزب کمونيست کارگرى بود. منصور فرزاد زندگى اش را وقف مبارزه کمونيستى کرد. افسوس که بسيار زود دنيا را ترک کرد.

درگذشت منصور فرزاد را به همسرش رفيق سوسن صابرى٬ فرزندانش٬ به رفيق ايرج فرزاد و اعضاى خانواده اش٬ به رفقايش در حزب کمونيست کارگرى٬ و به همسنگرانش طى بيش از سه دهه مبارزه عليه ارتجاع و سرمايه دارى صميمانه تسليت ميگوئيم. 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ فوريه ٢٠١٠ – ٢۴ بهمن ١٣٨٩